Cuprins (selectează titlul dorit pentru detalii):

1

RO
Lumina din trecutul întunecat

Primită din abundență de la soare ziua, iar noaptea sumar de la alte astre, lumina naturală a ghidat omenirea pe cărările timpului îndepărtat. Lipsa acesteia, întunericul, a alimentat imaginarul comun cu o pleiadă de lumi și de personaje caracteristice, izvorâte din teama și din fascinația pentru necunoscut. Îmblânzirea și, mai apoi, domesticirea luminii s-au realizat pe durata multor milenii, iar în unele zone ale globului procesul continuă și astăzi.

Scânteia care a licărit în noapte a fost urmată de flacăra aprinsă colorat și exotermic. Pereții peșterii, ai bordeiului, ai colibei sau ai casei au devenit vizibili și animați de umbre dinamice. Din vetre, focul a ajuns în recipiente dedicate iluminatului – de la pietre și scoici utilizate în paleolitic până la opaițe ceramice sau metalice, la finalul preistoriei și în Antichitate. Însă înfrângerea totală a întunericului este de dată recentă, după revoluția industrială din secolele XVIII-XIX, când energia electrică a început să producă incandescență în filamente metalice puse în bulbi de sticlă incoloră. Saltul tehnologic se produsese, iar de acolo și până la reflectoarele cu leduri care animă mulțimile pe stadioane nu a fost decât un pas.

Abordarea pozitivistă a tehnologiilor producătoare de lumină are și un pandant sumbru, reprezentat de alterarea rapidă a ciclurilor naturale impregnate în comportamentele umane ancestrale. Privarea de somn, epuizarea fizică, viața de noapte cu delicvențele aferente, zumzetul constant al orașelor sunt doar câteva dintre consecințele datorate total sau parțial pătrunderii luminii artificiale în perioada de timp dintre apus și răsărit. Cu toate acestea, disponibilitatea luminii la o apăsare de întrerupător face ca o lume fără aceste dispozitive specifice să fie greu de imaginat pentru Omul contemporan.

Vasile Opriș, șef Secție Istorie
Muzeul Municipiului București

EN
Light from the Dark Past

Received abundantly from the Sun during the day, and at night summarily from other stars, natural light has guided mankind along the paths of distant times. Its absence, darkness, has fed the common imagination with a variety of specific worlds and characters born out of fear and fascination with the unknown. The taming and then domestication of light took place over many millennia, and in some parts of the world, the process continues even to this day.

The spark that flickered in the night was followed by the colourful and exothermic flame. The walls of the cave, cottage, hut or house became visible and animated by dynamic shadows. From the hearth, fire found its way into vessels dedicated to illumination – from stones and shells used in the Palaeolithic to ceramic or metal rushlights in late Prehistory and in Antiquity. But the total defeat of darkness is more recent, following the Industrial Revolution of the 18th-19th centuries, when electricity began to produce incandescence in metal filaments set in colourless glass bulbs. The technological leap had been made, and it was only a step from there to the LED floodlights that animate the crowds on the stadiums.

The positivist approach to light-producing technologies also has a dark side, represented by the rapid alteration of natural cycles embedded in ancestral human behaviour. Sleep deprivation, physical exhaustion, nightlife with its delinquencies, the constant buzz of cities – all these are just some of the consequences totally or partially due to the infiltration of artificial light in the time between sunset and sunrise. However, the availability of light at the flick of a switch makes a world without these specific devices hard to imagine for the contemporary Man.

Vasile Opriș, Head of the History Section
Bucharest Municipality Museum

2

RO
A. Craniu descoperit la Frecăței (fosta Piatra Frecăţei, anticul Beroe), județul Tulcea

Pe malul drept al Dunării Vechi, pe teritoriul fostei GAS Salcia, ferma „Cetate”, două etape de săpături arheologice sistematice (prima desfășurată neîntrerupt, între 14.04.1958 și 15.06.1959, condusă de Petre Aurelian şi de Vâlceanu Dumitru, iar a doua, cu întreruperi, între 01.05.1960 și 31.11.1971, condusă numai de Petre Aurelian) au dezvelit 1128 de morminte de înhumare şi 5 de incinerare, perioada romano-bizantină (sec. IV-VII d.Hr.) incluzând majoritatea mormintelor. Au fost descoperite cu acest prilej mai multe morminte de deformați cultural, iar în urma studierii pieselor osteologice putem concluziona că ceilalți deformați (sau marea lor majoritate) aparțin perioadei romano-bizantine (sec. IV-VI d.Hr.). Privind craniul deformat expus, se poate estima că era din categoria adult II (30-40 de ani), de la începutul intervalului. Sexul este categoric feminin.

Deformarea de tip circular:

După anul 200 d.Hr., în stepele eurasiatice deformările de tip circular se răspândesc rapid, devenind forma dominantă care o înlocuieşte pe cea occipitală (Khadjaiov 1966; Ginzburg, Trofimova 1972; Tur 1996 – lucrări inaccesibile nouă şi citate prin intermediul lui Yablonsky 1999, precum şi Torres-Rouff, Yablonsky 2004: 9). Fenomenul este pus pe seama contactului cu hunii, care practicau o proeminentă formă a tipului circular. Aceştia migrează din teritoriul lor originar, din nordul Chinei, în stepele din Asia Centrală şi apoi în cele din sudul Rusiei. Astfel, modificările craniene circulare apar pentru prima dată în Asia Centrală în ultimul secol înainte de Hristos, ca un atribut etnic al hunilor timpurii. De asemenea, trebuie precizat că populaţiile de păstori din sudul Rusiei nu practicau deformările în timpul epocii fierului înainte de apariţia hunilor. În primul secol după Hristos, însă, odată cu năvălirea hunilor, deformările circulare se răspândesc la populaţiile din stepe, de la Munţii Urali şi până la Nipru şi Nistru. Deşi aveau alte origini genetice şi obiceiuri locale proprii, populaţiile din aceste societăţi nomade caută să devină similare cuceritorilor.

Aceşti cuceritori sunt un grup prestigios şi puternic în stepe, iar populaţia locală caută să-i imite nu numai cultural, ci şi fizic. Astfel, deformarea circulară, care constituie un element concret al hunilor, îşi pierde în timp specificitatea etnică, devenind un răspuns la schimbările din societate, asociate cu prezenţa unei noi puteri politice.

Fără să mai intrăm în alte amănunte, se impune observaţia că mormintele cu cranii deformate din România erau atât de bărbaţi, cât şi de femei, că în multe cazuri prezentau inventare funerare bogate şi că tipul deformării este în majoritatea cazurilor circular (poate şi pseudocircular), craniile deformate tabular fiind doar excepţii (de exemplu, un craniu sarmatic de la Râmnicelu, jud. Brăila).

Mihai Constantinescu – Institutul de Antropologie „Francisc Rainer”, Academia Română

EN
A. Skull discovered at Frecăței (formerly Piatra Frecăței, in ancient times Beroe), Tulcea county

On the right bank of the Old Danube, on the territory of the former GAS Salcia, the “Cetate” farm, two stages of systematic archaeological excavations (the first carried out continuously between 14.04.1958 and 15.06.1959, led by Petre Aurelian and Vâlceanu Dumitru, and the second, with interruptions, between 01.05.1960 and 31.11.1971, led only by Petre Aurelian) uncovered 1128 burial tombs and 5 cremation tombs, the Roman-Byzantine period (4th-7th century AD) including most of the tombs. Several graves for the culturally deformed were discovered on this occasion, and after studying the osteological findings we can conclude that the rest of the deformed (or most of them) belong to the Romano-Byzantine period (4th-6th century AD). Looking at the deformed skull displayed here, we can estimate that it belonged to a category II adult (30-40 years old), from the beginning of the interval. It was categorically a female.

Circular deformation:

After the year 200 AD, circular deformations spread rapidly in the Eurasian steppes, becoming the dominant form that replaces the occipital one (Khadjaiov 1966; Ginzburg, Trofimova 1972; Tur 1996 – works inaccessible to us, cited via Yablonsky 1999, and Torres-Rouff, Yablonsky 2004: 9). The phenomenon is attributed to the contact with the Huns, who practiced a prominent form of the circular deformation. They migrated from their native territory in northern China to the steppes of Central Asia and then to those of southern Russia. Thus, circular cranial modifications first appeared in Central Asia in the last century BC as an ethnic attribute of the early Huns. It should also be noted that the shepherd populations of southern Russia did not practice deformities during the Iron Age before the appearance of the Huns. In the first century AD, however, with the invasion of the Huns, circular deformation spread to the steppe populations from the Ural Mountains to the Dnieper and Dniester. Although they had their own genetic origins and local customs, the populations of these nomadic societies sought to become similar to the conquerors.

These conquerors were a prestigious and powerful group in the steppes, and the local population seeks to imitate them not only culturally, but also physically. Thus, the circular deformation, which is a concrete element of the Huns, loses its ethnic specificity over time, becoming a response to the changes in society associated with the presence of a new political power.

Without going into further details, it should be noted that the tombs with deformed skulls in Romania belonged to both men and women, that in many cases they had rich funerary inventories and that the type of deformation is in most cases circular (perhaps also pseudo-circular), as tabular deformed skulls were only exceptions (for example, a Sarmatian skull from Râmnicelu, Brăila county).

Mihai Constantinescu – “Francisc Rainer” Institute of Anthropology, Romanian Academy

3

RO
Gheorghe Ioachim Pompilian (1835-1907)

Gheorghe Ioachim Pompilian este un artist insuficient cunoscut, însă în ultimii ani putem semnala câteva demersuri care contribuie la reevaluarea creației sale în contextul interesului crescut pentru arta românească din secolul al XIX-lea. Printre acestea se numără și inițiativele Muzeului Municipiului București: publicarea picturilor sale în Repertoriul de pictură al Pinacotecii București, vol. I, articolul semnat de Loredana Codău din Materiale de Istorie și Muzeografie, nr. XXXI, intitulat „Cronici ilustrate ale secolului al XIX-lea – pedepsele pictorului Gheorghe Ioachim Pompilian” (ambele tipărite sub umbrela editurii muzeului în 2017). Artistul este inclus și în Repertoriul picturii românești moderne. Secolul al XIX-lea, vol. III, Literele I-Z, publicat de Muzeul Național de Artă al României, Galeria de Artă Românească Modernă, în anul 2018. Autorii acestui repertoriu, Costina Anghel și Mariana Vida, semnalează faptul că artistul Ioachim Pompilian a semnat și „Georgiu I. Pop[p]escu”.

Pictura lui Gheorghe Ioachim Pompilian cuprinde scene religioase realizate pentru biserici, cum ar fi Sf. Gheorghe Vechi din București (1875-1880), reprezentări istorice precum compozițiile cu Vlad Țepeș și Alexandru Lăpușneanu, o serie remarcabilă de scene de gen, dar și portrete, dintre care s-a remarcat imaginea în mărime naturală al Regelui Carol I.

Născut în Ploieşti, pe 6 decembrie 1835, Gheorghe Ioachim Pompilian a studiat pictura cu zugravul Ucenescu la Braşov, apoi cu pictorul Constantin Lecca, profesor de desen la Sf. Sava din București. Costina Anghel și Mariana Vida subliniază faptul că artistul a fost unul dintre cei unsprezece absolvenți ai primei promoții de studenți ai Școlii de Belle-Arte din București (1864-1869). Și-a desăvârșit educația artistică la Roma cu Natale Carta, artist romantic de formație neoclasică, apreciat pentru activitatea sa de profesor de la Accademia di San Luca (pictor cu care studiase anterior și Gheorghe Tattarescu). Așa cum se obișnuia în secolul al XIX-lea, Gheorghe Pompilian a realizat, în perioada sa italiană, copii după mari maeștri: Rafael, Guido Reni, Carlo Dolci, Nicolas Poussin și Van Dyck.

Revenit în țară, Gheorghe Ioachim Pompilian a fost numit profesor de desen la gimnaziul „Gheorghe Lazăr” din București, apoi la Școala Normală pentru Învățătura Poporului Român, la Azilul „Elena Doamna”, la Școala Română de Conductori și la prima școală de arhitectură.

Din Enciclopedia ilustrată a francmasoneriei din România, publicată în anul 2005 de Horia Nestorescu-Bălcești, aflăm că în noiembrie 1875 artistul a devenit membru al lojei Înțelepții din Heliopolis din București și a lucrat ca profesor de desen și perspectivă la Școala de Arte și Meserii patronată de lojă.

Cu ocazia finalizării picturii de la Sf. Gheorghe Vechi din București, artistul a organizat și o amplă expoziție, însoțită de un catalog publicat în două ediții (1881 și 1892), structurat pe trei secțiuni: tablourile murale din interiorul bisericii, tablourile expuse în altarul bisericii și opinia presei. În această ultimă secțiune sunt prezentate articole de epocă, acestea demonstrând aprecierea de care s-a bucurat artistul.  

O altă expoziție reprezentativă pentru ilustrarea creației lui Gheorghe Ioachim Pompilian a fost Expoziția retrospectivă a artiștilor români pictori și sculptori din ultimii 50 de ani, organizată la Ateneul Român în perioada 1927-1928 și documentată printr-un catalog în care putem observa că Pompilian a fost prezentat la secțiunea de artiști decedați cu următoarele picturi: Detronarea lui Cuza, Bătaia la spate (a speculanților), Tăierea mânelor (criminalilor), Țintuirea de urechi (a falsificatorilor) și Studiu de plafon.

Trei dintre aceste lucrări se regăsesc și în expoziția de față (Bătaia la spate, Tăierea mâinilor și Țintuirea de urechi), iar două au fost chiar reproduse în catalogul amintit mai devreme.

Aceste lucrări fac parte dintr-o serie mai amplă, intitulată Pedepsele, prin care Pompilian a ilustrat câteva dintre pedepsele publice aplicate vinovaților în secolul al XIX-lea. Având un scop moralizator accentuat, picturile din serie se remarcă printr-o tematică inedită pentru arta românească, printr-o viziune aproape macabră, reflectată prin duritatea modului în care suferințele sunt reprezentate, printr-o retorică agresivă și printr-o cromatică sumbră – aspecte care trimit către arta italiană, în special către Caravaggio.   

Țintuirea de urechi a brutarului care dă lipsă la cântar, Bătaia la tălpi, Bătaia la spate, Bătaia femeii și Școală sunt picturi care se află în patrimoniul Pinacotecii București din cadrul Muzeului Municipiului București. Seria Pedepselor este completată în expoziție de alte două lucrări care provin de la Biroul Patrimoniu și Evidență Centralizată din MMB, și anume Pecetluirea boierilor conspiratori și Tăierea mâinilor falsificatorilor de bani. 

Artistul a decedat la București, la data de 25 august 1907.

EN
Gheorghe Ioachim Pompilian(1835-1907)

Gheorghe Ioachim Pompilian is an insufficiently known artist, but in recent years we can signal some approaches that contribute to the re-evaluation of his creation in the context of an increased interest in the Romanian art of the 19th century. Among these are the initiatives of the Bucharest Municipality Museum: the publication of his paintings in the Repertory of Paintings from the Bucharest Pinacotheque, vol. I, the article signed by Loredana Codău in the History and Museography Materials, no. XXXI, entitled “Illustrated Chronicles of the 19th Century – the punishments of painter Gheorghe Ioachim Pompilian” (both published by the museum’s publishing house in 2017). The artist is also included in the Repertory of Modern Romanian Painting. The 19th Century, vol. III, Letters I-Z, published by the Romanian National Art Museum, Gallery of Modern Romanian Art, in 2018. The authors of this repertory, Costina Anghel and Mariana Vida, point out that the artist Ioachim Pompilian also signed as “Georgiu I. Pop[p]escu”.

Gheorghe Ioachim Pompilian’s paintings include religious scenes that he made for churches, such as Old St. George in Bucharest (1875-1880), historical representations such as the compositions with Vlad Țepeș and Alexandru Lăpușneanu, a remarkable series of genre paintings, but also portraits, among which the life-size image of King Carol I was noted.

Born in Ploiești on December 6, 1835, Gheorghe Ioachim Pompilian studied painting with house painter Ucenescu in Brașov, then with painter Constantin Lecca, drawing professor at St. Sava in Bucharest. Costina Anghel and Mariana Vida point out that the artist was one of the eleven graduates of the first class of students from the Fine Arts School in Bucharest (1864-1869). He completed his artistic education in Rome with Natale Carta, a romantic artist of Neoclassical formation, appreciated for his work as a professor at Accademia di San Luca (a painter with whom Gheorghe Tattarescu had previously studied too). As was customary in the 19th century, during his Italian period, Gheorghe Pompilian painted copies of works by great masters: Raphael, Guido Reni, Carlo Dolci, Nicolas Poussin and Van Dyck.

Back in the country, Gheorghe Ioachim Pompilian was appointed drawing professor at “Gheorghe Lazăr” Gymnasium in Bucharest, then at the Normal School for the Education of the Romanian People, at the “Elena Doamna” Asylum, at the Romanian School of Conductors and at the first architecture school.

From the Illustrated Encyclopedia of Freemasonry in Romania, published in 2005 by Horia Nestorescu-Bălcești, we learn that in November 1875 the artist became a member of the Wise Men of Heliopolis Lodge in Bucharest and worked as a drawing and perspective professor at the Arts and Crafts School sponsored by the Lodge.

After finishing the painting at Old St. George Church in Bucharest, the artist also organised a large exhibition, accompanied by a catalogue published in two editions (1881 and 1892), structured in three sections: the murals inside the church, the paintings exhibited in the altar of the church and the opinion of the press. In the latter section, articles from the period are presented, demonstrating the appreciation that the artist was receiving.

Another representative exhibition for illustrating Gheorghe Ioachim Pompilian’s creation was the Retrospective Exhibition of Romanian Artists, Painters and Sculptors of the Last 50 Years, organised at the Romanian Athenaeum in 1927-1928 and documented by a catalogue in which we can see that Pompilian was presented in the section of deceased artists with the following paintings: The Dethroning of Cuza, The Beating on the Back (of the Speculators), The Cutting of the Hands (of Criminals), The Pinning to the Post by the Ears (of the Counterfeiters) and Ceiling Study.

Three of these works are also included in the present exhibition (The Beating on the Back, The Cutting of the Hands and The Pinning to the Post by the Ears), and two were even reproduced in the catalogue mentioned earlier.

These works are part of a larger series, entitled The Punishments, in which Pompilian illustrated some of the public punishments meant for the guilty in the 19th century. With a strong moralistic purpose, the paintings in the series are notable for their unusual theme for Romanian art, an almost gruesome vision, reflected in the harshness of the depiction of suffering, the aggressive rhetoric and the sombre colours – aspects that remind us of Italian art, especially of Caravaggio.  

The paintings The Pinning to the Post by the Ears of the baker who stole from the scales, The Beating on the Soles of the Feet, The Beating on the Back, The Beating of a Woman and The School are part of the Bucharest Pinacotheque collection in the Bucharest Municipality Museum (BMM). The Punishments series is complemented in the exhibition by two other works that come from the Heritage and Centralised Record Office of the BMM, namely The Marking of the Conspiring Boers and The Cutting Off of the Money Counterfeiters’ Hands. 

The artist died in Bucharest on August 25, 1907.

4

RO
„Nebunia morală” ca pericol social

La sfârşitul secolului al XIX-lea, Mina Minovici a publicat articolul intitulat „Un caz de nebunie morală înaintea justiției”. Sursa acestuia a fost o întâmplare nefericită ce implica un nevropat lăsat fără supraveghere. Povestea s-a derulat astfel: într-o seară de vară a anului 1896, un tânăr cunoaște o fată, domnișoara S., şi află că „e fiica unică a unui om cu dare de mână care are peste 20.000 lei venit anual (azi 200.000 de milioane). Vânează această avere. Îşi propune a lua în căsătorie pe fată pentru a pune mâna pe averea tatălui ei, unica fată la părinți. Concepe o adevărată campanie, nu lipseşte de nicăieri unde ştie că se duce fata, profită de aceea că mama ei era în divorț cu soțul ei; că această doamnă locuia cu fiica ei; se mută în aceeaşi casă în care se mutaseră dânsele; a încercat să vorbească cu fata, să-i treacă scrisori, cumpără servitorii: e respins pe toată linia. Încercările lui pe lângă familia, pe lângă mătuşa copilei rămân infructuoase”.

După toate încercările disperate de a o cuceri – inclusiv un simulacru de sinucidere, tânărul G. schimbă planul de atac. O va desfigura şi astfel nu va mai avea pretendenți. Așadar, în seara zilei de 23 mai 1896 se duce la Șosea, unde „încrucișează trăsura cu doamna şi domnișoara S., pândește când acestea opresc trăsura în faţa bufetului şi când el, mergând pe jos, ajunge în dreptul lor, sare din trăsura lui pe treapta trăsurii domnișoarei S., înmoaie tamponul de vată în vitriol, îl scoate, îl freacă pe obrazul stâng al fetei, pe sub bărbie şi, când să ajungă şi la obrazul drept, doamna S. pune mâna după gâtul fiicei, o deplasează, aşa că tamponul nu mai atinge decât braţul doamnei S., pe care o rănește grav. La ţipetele mamei şi ale fiicei intervine sergentul, care pune mâna pe tânărul G., care, pe scara trăsurii fiind, aruncă jos paharul cu vitriol şi tamponul. E condus la secție cu pantalonii arși de vitriolul ce se vărsase din tampon. Oamenii de bine din jur aduc apă; copila se spală, dar vitriolul îşi făcuse opera, săpase figura, o marcase pentru totdauna”. Este judecat şi condamnat la 2 ani de închisoare corecțională şi să plătească 3000 de lei amendă şi despăgubiri. În timpul când condamnatul voia să facă apel, el mai comite încă un delict: acela de a lovi pe un alt magistrat, pe care îl chemase pentru a-i comunica ceva. Faptul de ultragiu cu lovire fiind grav, este condamnat la 5 ani de închisoare şi 5 ani de interdicție.

După o serie de investigații, este declarat alienat, adică un „degenerat hereditar”. Aceştia sunt „produse hereditare, degradate ale rasei din care purced; incapabili de a se adapta mediului ca refractari la ori-ce educațiune din causa insuficienței organice, ei sunt victimele evoluției”. Nu înseamnă că unii dintre ei nu pot parcurge cu precipitare două-trei licențe, să-şi impună în mod agresiv propria lor imagine, despre care au o părere foarte bună. Răstălmăcesc întotdeauna cuvintele şi evenimentele în favoarea lor, sunt sămânță de scandal şi de agresivitate, verbală şi fizică, uneori sunt conștienți de reacțiile antisociale şi le cultivă pentru a-i anihila pe cei din jur, potențiali concurenți sociali. „Aceşti indivizi rău născuți ca fizic şi mental sunt predispuși de la naştere la nebunie şi petrec, ca să zic aşa, toată existenţa lor într-o stare permanentă de manie rezonantă în diferite grade. Ereditatea morbidă este în cât-va acumulată în familia acestor alienați. Din copilăria lor arată cum facultățile intelectuale sunt foarte inegale, cântărite slab în totalitatea lor şi remarcabile numai prin oarecare aptitudini speciale. La moral se constată la ei acelaşi contrast, alături de facultățile afective, normal dezvoltate, ei prezintă instincte perverse, sentimente depravate, înclinări violente şi incoercibile, ei comit acte cu totul extraordinare, denotând o rea natură sau o absență complectă de simț moral. Ajunşi la etatea pubertăţii, ei se remarcă prin excentricitatea şi dezordinele purtărei lor. Susceptibili, iritabili, judecând totul cu pasiune, trecând repede prin sentimentele şi determinările cele mai opuse, întreprind lucrările cele mai diferite, adoptă o profesiune cu ardoare, pentru a o abandona curând, fără motiv, se aruncă în toate excesele cu frenezie. Ei pun anarchia şi discordia peste tot unde se găsesc. Dacă sunt însurați, ei fac din viaţa conjugală un adevărat infern. Sechestrați într-un azil, ei devin nenorocirea acestor stabilimente”.

„Trăsăturile de caracter ale unei astfel de patologii scot în evidență reaua-voință faţă de social şi sociabilitate. Astfel de persoane trec repede dintr-o extremă într-alta, schimbă cu repeziciune părerea asupra persoanelor şi lucrurilor, adesea le manevrează în favoarea lor. Sunt susceptibili (se cred urmăriți de colegi sau prieteni), sunt iritabili într-o discuţie contradictorie pe care nu o pot coordona, deşi nu au dreptate, recurg la violență când poziţia lor este pusă sub semnul exclamării. Sunt indisciplinați şi indisciplinabili, nu cunosc decât voința lor, nu recunosc regulamente, program de lucru, norme etc. Fericirea lor supremă consistă în a se crede tipuri perfecte de virtute, un model imaginar, introvertit, pe care caută să-l impună ca o recunoaștere celorlalți, într-un mod adesea agresiv. Sunt mincinoși, bănuitori, risipitori, neprevăzuți, nu te poţi baza pe ei. Sunt presumțioși, falși, fricoși şi superstițioși. Devin afabili în momentul în care, persoane de care depind material sau social îşi încrucișează părerile cu ei, dar sunt nemiloși cu subalternii şi chiar colegii aflați pe aceeaşi linie socială sau profesională. Sunt nesociabili la prietenie, indiferenți pentru rudele lor, răi copii, răi bărbaţi, răi părinți.”

Inteligența acestor bolnavi nu funcţionează decât în sensul pasiunii lor; ideile lor mici, strâmte, minuțioase nu-i împiedică a se crede oameni capabili şi buni la orice. Mulţi dintre ei au ochii la pândă, geloși, nu pierd un cuvânt, un gest al persoanelor ce-i înconjoară pentru a putea găsi un subiect de critică sau de plângere. Împinși de caracterul lor răutăcios, simt necesitatea absolută de a contraria sau ataca pe cineva.

Sunt foarte abili în a se face considerați victime, reclamând neîncetat răutăți sau acţiuni împotriva persoanei lor, deşi realitatea susține contrariul! Ei sunt într-o contrazicere perpetuă între vorbele şi actele lor. Sunt capabili de hoții, de escrocherii, de crime, de prostituție, de cele mai mari infamii pentru a duce o viaţă de plăceri, fără muncă. Această lene nevindecabilă este cea mai importantă caracteristică a bolii lor atât de periculoase din punct de vedere social. Această stare durează toată viaţa, sfârșind printr-o sinucidere sau prin complicarea cu alte boli mintale.

Pentru că în sistemul economic privat nu sunt primiți (doar dacă nu sunt cumva proprietari ai afacerii sau rude cu aceştia), sunt aspirați de sistemul bugetar. Îi întâlnim în mediul cultural, în profesorat etc. Nu pot fi depistați, deoarece boala lor nu corespunde maladiilor clasice.

P.S.: „Toată lumea s-a întrebat dacă o formă de alienaţiune mintală bazată, ca să zic aşa, pe simple perversiuni morale poate exista; şi dacă era prudent de a o admite din punctul de vedere judiciar şi social. Răspunsurile au fost din toate părţile afirmative” (Mina Minovici, 1896). Ei bine, noi mai aşteptăm!

Adrian Majuru

EN
“Moral Insanity” as a Social Danger

At the end of the 19th century, Mina Minovici published an article entitled “A Case of Moral Insanity in front of Justice”. Its source was an unfortunate incident involving a neuropath left unattended. The story unfolded as follows: one summer evening, in 1896, a young man met a girl, Miss S., and found out that “she was the only daughter of a wealthy man who had an annual income of over 20,000 lei (today 200,000 million). He started hunting for this fortune. He wanted to marry the girl in order to get hold of her father’s fortune, as she was an only child. He devised a real campaign, he went everywhere he knew the girl was going to be, he took advantage of the fact that her mother was divorcing her husband; that this lady was living with her daughter; he moved into the same house they were staying in; he tried to talk to the girl, to send her letters, to buy the servants: he was always rejected. His attempts with the girl’s family, with her aunt were fruitless.”

After all his desperate tentatives to win her over – including a fake attempt to commit suicide, young G. changed his plan. He decided to disfigure her, thus leaving her with no more suitors. So, on the evening of May 23, 1896, he went to the Road, where he “crossed his carriage with that of Mrs. and Miss S., watched when they stopped in front of the buffet, and when he, moving towards them, reached their side, he jumped from his carriage onto the step of Miss S.’s carriage, dipped the cotton pad in vitriol, took it out, rubbed it on the girl’s left cheek, under her chin, and when he reached for her right cheek Mrs. S. put her hand behind her daughter’s neck, moved her, so that the pad only touched Mrs. S.’s arm, causing her a serious injury. At the screams of the mother and daughter, the sergeant intervened and caught young G., who, standing on the carriage steps, threw down the glass of vitriol and the pad. He was taken to the station with his trousers burnt by the vitriol spilled from the pad. The kind people who had witnessed the scene brought water; the girl washed her face, but the vitriol had already done its work – it had dug into her skin, marking her forever”. He was tried and sentenced to two years in prison and ordered to pay a 3000 lei fine and damages. At the time when the convict wanted to appeal, he committed another offence: that of striking another magistrate, whom he had called to tell him something. As the offence of assault and hitting was serious, he was sentenced to 5 years’ imprisonment and a 5-year ban.

After a series of investigations, he was declared alienated, i.e., a “hereditary degenerate”. Such people are “hereditary, degraded products of the race from which they are descended; unable to adapt to their environment as resistant to any education because of organic failure, they are victims of evolution”. This doesn’t mean that some of them cannot quickly obtain two or three licences, aggressively imposing their own image, which they think very highly of. They always twist words and events in their favour, they have a tendency to cause scandal and verbal and physical aggression; sometimes they are aware of the anti-social reactions and they cultivate them to annihilate those around them, potential social competitors. “These physically and mentally ill-born individuals are prone from birth to insanity and they spend, so to speak, their entire existence in a permanent state of resonant mania to varying degrees. The morbid heredity is somewhat accumulated in the family of these alienated persons. From their childhood it is shown how the intellectual faculties are very unequal, poorly weighed as a whole, and remarkable only by certain special aptitudes. The same contrast is seen in their morals, where, in addition to their normally developed affective faculties, they show perverse instincts, depraved feelings, violent and incoercible tendencies, and they commit acts which are quite extraordinary, denoting a bad nature or a complete absence of moral sense. Reaching the age of puberty, they are noted for the eccentricity and disorderliness of their behaviour. Susceptible, irritable, judging everything with passion, quickly passing through the most opposite feelings and determinations, they undertake extremely different works, adopt a profession with ardour, soon to abandon it without reason; they throw themselves into all excesses with frenzy. They bring anarchy and discord wherever they find themselves. If they are married, they make married life a true hell. Shut inside an asylum, they become a great evil for those establishments.”

“The character traits of such a pathology highlight the unwillingness to be social and sociable. Such people move quickly from one extreme to another, quickly change their opinion of people and things, often manipulating them in their favour. They are touchy (they think they are being followed by colleagues or friends), they are irritable in an adversarial discussion that they cannot coordinate, even if they are not right, they resort to violence when their position is put under the exclamation mark. They are undisciplined and impossible to discipline, they know only their own will, they do not recognise rules, work schedules, regulations, etc. Their supreme happiness consists in believing they are perfect types of virtue, an imaginary, introverted model which they seek to impose on others as a recognition, often in an aggressive manner. They are liars, suspicious, wasteful, unpredictable, you can’t rely on them. They are conceited, false, fearful and superstitious. They become affable when people on whom they depend materially or socially cross views with them, but are ruthless with subordinates and even colleagues working in the same social or professional line. They are unsociable in friendship, indifferent to their relatives, bad children, bad men, bad parents.”

The intelligence of these sick people only works for their passion; their small, narrow, minute ideas do not prevent them from considering themselves capable and good at everything. Many of them have their eyes on the prowl, they are jealous; they do not miss a word, a gesture of the people around them, in order to find a reason for criticism or complaint. Driven by their mischievous nature, they feel the absolute necessity to antagonise or attack someone.

They are very clever at making themselves out to be victims, constantly complaining of malice or actions against them, even though in reality it’s the opposite! There is a perpetual contradiction between their words and their deeds. They are capable of thievery, swindling, murder, prostitution, the greatest infamy in order to lead a life of pleasure, without work. This unhealable laziness is the most important characteristic of their socially dangerous disease. This condition lasts a lifetime, ending in suicide or suffering complications by combining with other mental illnesses.

Because they are not welcomed in the private economic system (unless they are somehow business owners or relatives of the owners), they are sucked into the budget system. They are found in the cultural environment, in the teaching profession, etc. They cannot be detected because their illness does not correspond to the classic diseases.

P.S.: “Everyone wondered whether a form of mental alienation based, so to speak, on simple moral perversions could exist; and whether it was prudent to admit it from a judicial and social point of view. The answers were on all sides affirmative” (Mina Minovici, 1896). Well, we are still waiting!

Adrian Majuru

5

RO
Un studiu de caz din perioada interbelică

Un apropiat al profesorului Nicolae Minovici a fost profesorul de anatomie și antropologul de valoare internațională, dr. Francisc Josif Rainer. Cei doi medici au colaborat în multe situații, în general la săpături de salvare sau deshumări pentru expertize criminalistice. Nicolae Minovici colabora cu dr.Rainer pentru experttizarea antropologică a scheletelor și craniilor studiate.

Dar ceea ce aducem ca element de noutate prezentului articol este un caz studiat în anul 1927 de către Francisc Iosif rainer în legătură cu un bucureștean, care poseda tatuaje pe ambii umeri și în zona toracelui. Numele acestuia a fost Alexandru Popescu iar la data cercetării avea vârsta de 27 de ani și era de profesie croitor.

Oferim mai jos datele culese de la informator de către profesorul Rainer și atașăm cele patru fotografii realizate cu acel prilej:

„Alexandru Popescu în vârstă de 27 de ani, s-a născut în comuna București în anul 1900, luna Ianuarie 29. Este de meserie croitor. În anul 1921 s-a înrolat în legiunea străină în Franța pentru a lupta în contra Riffanilor. În lagărul de la Sidibelabes(Maroc) i s-a făcut pe fața anterioară a toracelui, brațul drept și stâng, la umărul drept și stâng, tatuaje de către un cehoslovac ce fusese condamnat în Cehoslovacia ca falsificator de bancnote.

Procedeul întrebuințat:
1. S-a preparat funingine arzându-se un litru petrol într-un vas. Funinginea obținută astfel se amestecă cu 200-300 c.m.c.urină proaspătă.
2. Se prepară undelemn pe o bucată de hârtie, desen care se face cu un creion chimic(de copiat). Se unge pielea cu apă, la nivelul unde voim să avem să aplicăm tatuajul, și se aplică desenul bătându-se cu o perie. Se scoate apoi hârtia.
3. Se iau un număr de ace foarte fine care se implantează într-un băț și se leagă bine, lăsându-se numai vârfurile afară.
4. Acele acestea astfel preparate se înmoaie în funinginea preparată și se bate-n piele după liniile făcute. Această operație se face de trei ori.

Dacă după trei zile în locul aplicat se produc „bubițe” atunci individul este „rău de carne” și nu se prinde; de nu se formează o pojghiță care după a treia sau a patra zi cade lăsând locului desenul. Se pot face desene în culori, asta o făcea un neamț, tot în lagăr. Februarie 1927)”. 

Ceea ce este foarte interesant, două dintre tatuajele care apar în fotografiile realizate în anul 1927, sunt astăzi în componența colecției de tatuaje ale Institutului Național de Medicină Legală dr. Mina Minovici: portretul de femeie și tatuajul în formă de stea; în fotografia document, tatuajul în formă de stea apare pe umărul bărbatului. Printr-o împrejurare fericită putem dovedi astfel apartenența, datarea, metodele de realizare și locul exact al mediului în care au fost realizate două dintre tatuajele aflate în colecția INML. Unul dintre acestea, cel în formă de stea, a fost recent restaurat, în premieră, alături de alte trei tatuaje din colecția Institutului Național de Medicină Legală dr. Mina Minovici.

EN
A case study of the interwar period

A close friend of Professor Nicolae Minovici was the professor of anatomy and anthropologist of international value, Dr. Francisc Josif Rainer. The two doctors collaborated in many situations, generally in rescue excavations or exhumations for forensic expertise. Nicolae Minovici collaborates with Dr. Rainer for the anthropological examination of the skeletons and skulls studied.

But what we bring as a new element to this article is a case studied in 1927 by Francisc Iosif Rainer in connection with a Bucharest man who had tattoos on both shoulders and in the chest area. His name was Alexandru Popescu and at the time of the investigation, he was 27 years old and a tailor by profession.

We provide below the data collected from the informant by Professor Rainer and attach the four photographs taken on that occasion:

„Alexandru Popescu, 27 years old, was born in Bucharest in the year 1900, January 29. He was a tailor by trade. In 1921 he enlisted in the foreign legion in France to fight against the Riffans. In the Sidibelabes camp (Morocco) he was tattooed on the front of his chest, right and left arm, right and left shoulder by a Czechoslovak who had been convicted in Czechoslovakia as a banknote forger.

The procedure used:
1. Soot was prepared by burning a liter of petroleum in a vessel. The soot thus obtained is mixed with 200-300 c.m.c. of fresh urine.
2. Oil is prepared on a piece of paper, a drawing made with a chemical pencil (to be copied). The skin is smeared with water, at the level where we want to have the tattoo applied, and the drawing is applied by beating with a brush. The paper is then removed.
3. A number of very fine needles are taken and implanted in a stick and tied tightly, leaving only the tips outside.
4. Those thus prepared are soaked in the prepared soot and beaten into the skin along the lines made. This operation is done three times.

If after three days „bumps” are produced in the applied place, then the individual is „sick of flesh” and does not catch; if not, a wart is formed that falls off after the third or fourth day, leaving the drawing in place. You can make color drawings, that’s what a German did, also in the camp. February 1927)”. 

What is very interesting, two of the tattoos that appear in the photos taken in 1927, are today part of the tattoo collection of Dr. Mina Minovici National Institute of Legal Medicine: the woman’s portrait and the star-shaped tattoo; in the document photo, the star tattoo appears on the man’s shoulder. By a happy circumstance, we can thus prove the ownership, dating, methods of making and the exact place of the environment in which two of the tattoos in the collection were made. One of these, the star-shaped one, was recently restored, for the first time, along with three other tattoos from the collection of the National Institute of Legal Medicine Dr. Mina Minovici.

 

6

RO
Petru Comarnescu (1905-1970)

Istoric și critic de artă, traducător, eseist, literat. Petru Comarnescu a fost un important om de cultură, a făcut parte din cercul de intelectuali ai grupării Criterion format în perioada interbelică. Gruparea era formată din următorii membrii: Mircea Eliade, Emil Cioran, Mihail Sebastian, Mihail Polihroniade, Alexandru Cristian Tell, Vasile Voiculescu, Sandu Tudor, Dan Botta, Emil Botta, Eugen Ionescu, Constantin Noica, Alexandru Vianu, Eugen Jebeleanu, Zaharia Stancu, Haig Acterian. În 1935 este protagonistul unui scandal în presa vremii, fiind numit „Cavaler de Curlandia”. Însă acest lucru nu îl împiedică în a ocupa un post de inspector la Direcția Teatrelor din Ministerul Artelor până în 1950. În anul 1942 îl regăsim și în jurul galeriei de artă Căminul Artei, unde va juca un rol important de formatorul și amfitrion al galeriei. După instaurarea comunismului publică mai multe studii despre artă românească, dar și universală, unele semnate cu numele lui, dar și sub pseudonimul Anton Coman. În 2014 istoricul Lucian Boia scotea din arhivele fostei Securități o serie de documente de colaborare ale acestuia cu regimul, pe care Petru Comarnescu le semna cu același pseudonim. A avut o căsătorie de fațadă în perioada interbelică cu Gina Manolescu-Strunga. Opera pe care Comarnescu ne-a lasat-o fie ca istoric de artă, fie ca traducător din limba engleză, ar putea fi completată cu jurnalul său rămas în marea partea în manuscris.

EN
Petru Comarnescu (1905-1970)

Art historian and critic, translator, essayist, writer. Petru Comarnescu was an important man of culture, he was part of the circle of intellectuals of the Criterion group formed during the interwar period. The group consisted of the following members: Mircea Eliade, Emil Cioran, Mihail Sebastian, Mihail Polihroniade, Alexandru Cristian Tell, Vasile Voiculescu, Sandu Tudor, Dan Botta, Emil Botta, Eugen Ionescu, Constantin Noica, Alexandru Vianu, Eugen Jebeleanu, Zaharia Stancu, Haig Acterian. In 1935 he was the protagonist of a scandal in the press of the time, being called „Knight of Curlandia”. But this does not prevent him from occupying the position of inspector at the Directorate of Theaters of the Ministry of Arts until 1950. In 1942 we also find him around the art gallery Căminul Artei, where he will play an important role as the trainer and host of the gallery. After the establishment of communism, he published several studies about Romanian, but also universal art, some signed with his name, but also under the pseudonym Anton Coman. In 2014, the historian Lucian Boia removed from the archives of the former Security a series of documents of his collaboration with the regime, which Petru Comarnescu signed with the same pseudonym. He had a marriage of convenience in the interwar period with Gina Manolescu-Strunga. The work that Comarnescu left us, either as an art historian or as an English translator, could be completed with his diary, which remains mostly in manuscript.

7

RO
Radu Ionescu (1930-2005)

Istoric de artă, aristocrat decăzut, homosexual declarat cu 1 an și 6 luni de pușcărie în perioada comunistă pentru moravuri decadente. Născut într-o familie cu relații sociale înalte în Bucureștiul interbelic, Radu Ionescu trăiește foarte puternic schimbarea capitalei din anii 1940. Orfan de tată, se mută cu mama sa la Craiova unde urmează liceul, apoi revine în București pentru a urma cursurile școlii de istoria artei înființate de George Oprescu. Este preluat de miliție și condamnat la un an și jumătate de detenție. Readaptarea la viața socială în afara pușcăriei o realizează tot cu ajutorul fostului său profesor, acum director al Institutului de Istoria artei, unde va profesa ca cercetător și istoric de artă. Devine legat testamentar al colecției profesorului Oprescu și muzeograf permanent al colecției pe care acesta o donează statului român. Lucrează inițial în casa unde era găzduită colecția în cartierul Cotroceni, iar din 1978 când se deschide muzeul Colecțiilor de Artă este preluat în muzeu împreună cu bunurile donate de profesor. Radu Ionescu va rămâne în permanență credincios sieși și artei românești pe care o va studia și promova oriunde putea.

EN
Radu Ionescu (1930-2005)

Art historian, decadent aristocrat, declared homosexual with 1 year and 6 months in prison during the communist period for decadent morals. Born into a family with high social relations in interwar Bucharest, Radu Ionescu experienced the change of the capital from the 1940s very strongly. Orphaned by his father, he moved with his mother to Craiova where he attended high school, then returned to Bucharest to attend history school of art established by George Oprescu. He is taken over by the militia and sentenced to a year and a half in prison. He is re-adapting to social life outside prison with the help of his former teacher, now director of the Institute of Art History, where he will work as a researcher and art historian. He becomes testamentary legatee of Professor Oprescu’s collection and permanent museographer of the collection that he donates to the Romanian state. He initially works in the house where the collection was housed in the Cotroceni neighborhood, and from 1978 when the Art Collections museum opens, it is taken over in the museum together with the goods donated by the professor. Radu Ionescu will always remain loyal to Siesa and to Romanian art, which he will study and promote wherever he can.

8

RO
Alexandru Bogdan-Pitești (1870-1922)

Colecționar de artă, scriitor și director al ziarului „Seara”, personalitatea lui Bogdan-Pitești a fost una mult înaintea epocii sale. A avut o pasiune pentru revoltă și atitudine anti sistemică, a făcut parte din cercurile anarhiștilor de la Paris, motiv pentru care a și fost expulzat din Franța. A devenit catolic într-o țară unde religia preponderentă era ortodoxia. A fost căsătorit, dar și-a „aranjat” soția în haine de bărbat cu pantaloni și tunsoare masculină. A fost de partea nemților în Primul Război Mondial, când toată lumea era de partea francezilor. A fost organizatorul primului Salon de artă independentă de la București, iar apoi s-a implicat în organizarea societății „Ileana” care s-a născut „contra curentului în cultura românească”, în 1898. A adus și a întreținut în jurul său un anturaj cultural de invidiat, format din Alexandru Macedonski, Mateiu Caragiale, Gala Galaction, dar și artiștii plastici Theodor Pallady, viitorii soți Cecilia Cuțescu și Frederic Storck, Constantin Artachino, Ștefan Luchian, Apcar Baltazar, Nicolae Vermont, tinerii Steriadi, Medrea sau Theodorescu-Sion. A colecționat arta acestora, fiind primul colecționar local de artă românească. 

Mai mult, le-a oferit tinerilor artiști cazare și masă gratis pe timpul verii la moșia sa de la Vlaici, din județul Olt, pentru a putea picta aici frumusețile naturii, încurajând astfel o practică împrumutată de la pictorii impresioniști francezi. Din păcate colecția sa de artă, se pare de o valoare cum nu mai fusese până la acel moment în România, s-a risipit fiind achiziționată de diverși alți colecționari. Controversatul Alexandru Bogdan Pitești rămâne o figură fără egal în cultura noastră.

EN
Alexandru Bogdan-Pitești (1870-1922)

Art collector, writer and director of the newspaper Seara, Alexandru Bogdan-Pitești’s personality was one far ahead of his time. He had a passion for rebellion and an anti-systemic attitude, he was part of anarchist circles in Paris, which is why he was also expelled from France. He became a Catholic in a country where the predominant religion was Orthodoxy. He was married, but „dressed up” his wife in men’s clothes, with trousers and a man’s haircut. He sided with the Germans in World War I, when everyone was on the side of the French. He was the organizer of the first independent art salon in Bucharest, and was involved in the creation of the Ileana Society for artists, which was born „against the current in Romanian culture” in 1898. He brought and maintained around him an enviable cultural entourage, made up of writers Alexandru Macedonski, Mateiu Caragiale, Gala Galaction, but also artists Theodor Pallady, the future spouses Cecilia Cuțescu and Frederic Storck, Constantin Artachino, Ștefan Luchian, Apcar Baltazar, Nicolae Vermont, the young Jean Steriadi, Cornel Medrea or Theodorescu-Sion. He collected their art, being the first local collector of Romanian art.

Moreover, he offered young artists free board and lodging during the summer at his estate at Vlaici, in Olt county, so that they could paint the beauties of nature there, thus encouraging a practice borrowed from French impressionist painters. Unfortunately, his art collection, apparently of a value never seen before in Romania, was dispersed and acquired by various other collectors. The controversial Alexandru Bogdan Pitesti remains an unparalleled figure in Romanian culture.

9

RO
Ion Negoițescu (1921-1993)

Poet, critic și istoric literar, important exponent al școlii de gândire transilvănene, mai ales al Școlii de la Sibiu. Ion Negoițescu rămâne în cultura noastră cea mai asumată figură intelectuală de orientare homosexuală. Memoriile sale, Straja Dragonilor, rămase neterminate, acoperă doar 19 ani ai existenței sale și sunt o reală mărturie a unei homoistorii autohtone. 

Ion Negoițescu, Nego pentru prieteni, a devenit în perioada facultății la Sibiu membru al „Cercului literar de la Sibiu” alături de Ion Desideriu Sârbu, Cornel Regman, Ștefan Augustin Doinaș, Nicolae Balotă, Eugen Todoran și profesorii Lucian Blaga și Radu Stanca. După încetarea Dictatului de la Viena și revenirea Ardealului la țara mamă, Negoițescu se mută la Cluj-Napoca unde va fi bibliotecar al filialei Academiei Române din acest oraș. Este închis în pușcăria Jilava între 1961 și 1964 pentru încălcare ideologiei culturale oficiale, dar adevăratul motiv era o pedepsire a moravurilor sale. Încearcă să se sinucidă pe durata încarcerării. După revenirea la viața socială este reîncadrat ca redactor întâi la ziarul Luceafărul, apoi la Viața românească. Se solidarizează în 1977 cu Paul Goma printr-o scrisoare trimisă la Radio România Liberă, iar din 1980 pleacă definitiv din România în Germania. Stabilit la Köln, apoi la München devine corespondent la posturile de radio BBC, Europa Liberă, Deutsche Welle, dar încearcă să realizeze și o Istorie a literaturii române. O parte a acestui manuscris care privește periaoda 1800-1945 a fost publicat în 1991. Fin observator și un literat de excepție Ion Negoițescu este o figură aparte a culturii și literaturii române.

EN
Ion Negoițescu (1921-1993)

Poet, critic and literary historian, an important exponent of the Transylvanian school of thought, especially of the Sibiu School. Ion Negoițescu remains in our culture the most assumed intellectual figure of homosexual orientation. His memoirs, Straja Dragonilor, left unfinished, cover only 19 years of his existence and are a real testimony of an autochthonous homohistory.

Ion Negoițescu, Nego for friends, became a member of the „Literary Circle from Sibiu” during his time at the faculty in Sibiu, together with Ion Desideriu Sârbu, Cornel Regman, Ștefan Augustin Doinaș, Nicolae Balotă, Eugen Todoran and professors Lucian Blaga and Radu Stanca. After the end of the Vienna Dictatorship and the return of Transylvania to the mother country, Negoițescu moved to Cluj-Napoca where he would be the librarian of the branch of the Romanian Academy in this city. He was imprisoned in Jilava prison between 1961 and 1964 for violating the official cultural ideology, but the real reason was a punishment for his morals. Attempts to commit suicide while incarcerated. After returning to social life, he was rehired as an editor first at the newspaper Luceafărul, then at Viața romănească. He stands in solidarity with Paul Goma in 1977 through a letter sent to Radio Romania Liberă, and in 1980 he leaves Romania permanently for Germany. Settled in Cologne, then in Munich, he became a correspondent for the BBC, Free Europe, Deutsche Welle radio stations, but also tried to create a History of Romanian literature. A part of this manuscript that covers the period 1800-1945 was published in 1991. A fine observer and an exceptional writer, Ion Negoițescu is an outstanding figure of Romanian culture and literature.

10

RO
George Oprescu (1881-1969)

Istoric de artă, profesor și întemeietor de școală de artă în România, fondator de muzeu, directorul Muzeului „Toma Stelian” în perioada interbelică, șef de secție în Muzeul de artă al Republicii – specialitatea artă universală, fondator și director al Institutului de Istoria artei, care astăzi îi poartă numele. Colecționar de artă, coordonator de colecții de artă, precum și membru marcant al Academiei Române. Personalitatea, precum și anvergura lui George Oprescu în istoria artei românești sunt colosale, nu se poate închipui acest domeniu al culturii românești, fără contribuția sa. 

Un fin observator, el se școlește în țară, dar și în străinătate, iar după Primul Război Mondial este cooptat în Societatea Națiunilor/Liga Națiunilor, organism de rol de menținere a păcii creat în urma războiului, precursor al Organizației Națiunilor Unite (ONU), cu sediul la Paris și Geneva. În perioada 1923-1939 el activează în cadrul acestui organism, moment în care ajunge să stea la aceeași masă cu mari personalități ale lumii europene de la acel moment. După această experiență dorește ralierea artei în spațiul românesc la ceea europeană, motiv pentru care dorește inițial înființarea unui muzeu de artă europeană la București. Cum își dă seama că patrimoniul local nu este suficient pentru așa ceva, iar un împrumut permanent pe care îl solicitase Muzeului Luvru din Paris îii fusese refuzat, el decide să înființeze un muzeu permanent care să expună artă românească. Îi reușește prin diversele donații și achiziții pe care le va face între 1939 și 1948 ca director al Muzeului „Toma Stelian”. 

Venirea comunismului a apăsat greu și asupra lui, chiar dacă părea că având statutul de academician și bun colaborator cu noul regim avea să îi fie mai ușor. Primește îngăduirea de a forma cu o echipă bine „urmărită ideologic” Muzeul de artă al Republicii Populare Române, care se va deschide în 1950, iar apoi va fonda și Institutul de Istoria Artei sub jurisdicția Academiei Române. Aici el va organiza o adevărată oază de libertate de cercetare și de gândire, pentru că va prelua sub aripa institutului mai multe personalități ale culturii românești care trecuseră prin pușcărie sub diverse acuzații. Amintim doar câteva dintre acestea: Alexandru Paleologu, Radu Ionescu, Remus Niculescu, Teodora Voinescu sau pe mai tânărul Răzvan Theodorescu. Realizează pe toată durata vieții sale a bogată și complexă colecție de artă pe care o donează statului român, prin Academia Română.

EN
George Oprescu (1881-1969)

Art historian, teacher, museum founder, director of the „Toma Stelian” Museum during the interwar period, head of section in the Museum of Art of the Republic – specializing in universal art, founder and director of the Institute of Art History, which today bears his name. Art collector, coordinator of art collections, and a prominent member of the Romanian Academy. George Oprescu’s personality and his importance in the history of Romanian art are colossal, it is impossible to imagine this field of Romanian culture without his contribution.

A keen observer, he studied în Romania as well as abroad, and after the First World War he was co-opted into the League of Nations, a post-war peacekeeping body, the forerunner of the United Nations (UN), based in Paris and Geneva. From 1923 to 1939 he was active in this organisation, at which time he sat at the same table as the great personalities of the European world at the time. After this experience he wanted to bring Romanian art in line with European art, which is why he initially wanted to set up a museum of European art in Bucharest. When he realised that the local patrimony was not sufficient for this, and that a permanent loan he had requested from the Louvre Museum in Paris had been refused, he decided to set up a permanent museum exhibiting Romanian art. He succeeded through the various donations and acquisitions he made between 1939 and 1948 as director of the Toma Stelian Museum.

The advent of communism took its toll on him, even though it seemed that being an academic and a good collaborator with the new regime would make it easier. He was given permission to form the Art Museum of the Republic with a team that was well „ideologically trained”, which opened in 1950, and then founded the Institute of Art History under the jurisdiction of the Romanian Academy. Here he will organize a real oasis of freedom of research and thought, because he will take under the wing of the institute several personalities of Romanian culture who had spent time in prison under various charges. Just to mention a few of them: Alexandru Paleologu, Radu Ionescu, Remus Niculescu, Teodora Voinescu or the younger Răzvan Theodorescu. Throughout his life he created a rich and complex art collection which he donated to the Romanian state through the Romanian Academy.

11

RO
Mihai Rădulescu (1919-1959)

Cu studii în drept și muzicologie, violonist, Mihai Rădulescu face parte din intelectualitatea românească adunată și întreținută de ideile din jurul lui Constantin Noica. A fost prieten cu Mircea Vulcănescu, Alexandru Dragomir, Nicu Steinhardt, Dinu Pillat și participant în al Doilea Război Mondial. 

După instaurarea comunismului, Mihai Rădulescu este reperat și începe să fie urmărit pentru homosexualitate. Lucrează ca cercetător în cadrul Institutului de Istoria Artei sub coordonarea lui George Oprescu. Însă va face parte dintre cei arestați în lotul celebrului proces Noica-Pillat din 1959. Nu reușește să supraviețuiască durerii și umilinței carceri comuniste și se sinucide în pușcărie în același an. Memoriile sale Jocul cu moartea acoperă perioada dintre anii 1933 și 1957.

EN
Mihai Rădulescu (1919-1959)

With studies in law and musicology, talented violinist, Mihai Rădulescu is part of the Romanian intelligentsia gathered and nurtured around Constantin Noica. He was a friend of Mircea Vulcănescu, Alexandru Dragomir, Nicu Steinhardt, Dinu Pillat and a participant in the Second World War. 

After the establishment of communism, Mihai Rădulescu was taken under the radar and began to be persecuted for his homosexuality. He worked as a researcher at the Institute of Art History under the direction of George Oprescu. However, he was one of those arrested in the famous Noica-Pillat trial in 1959. He failed to survive the pain and humiliation of communist prisons and commited suicide in prison the same year. His memoir The Game of Death covers the period between 1933 and 1957.

12

RO
George Tomaziu (1915-1990)

George Tomaziu face parte din marea categorie a pictorilor uitați. Cu toate acestea, viața lui se poate încadra ușor într-un scenariu de film. Pictor de vocație, spion de necesitate, homosexual/bisexual din dorință, purtător de stindard al unor valori care s-au stins în București odată cu declanșarea Celui de-Al Doilea Război Mondial.

Născut într-o familie din îndepărtatul Dorohoi, Tomaziu urmează cursurile clasei de pictură a lui Francisc Șirato de la Academia de Belle-Arte din București. Se rafinează în arta sa prin călătorii la Paris, unde se pare că ajunge și în atelierul celebrului pictor francez André Lhote, la recomandarea lui George Enescu. Revine în țară după un scurt popas la München și la Berlin.

Anii 1940 i-au oferit multă aventură. Este recrutat de Serviciile Secrete britanice pentru a oferi informații despre situația de la București, dar intră și în cercurile sovietice ale capitalei. În același timp, este remarcat și de criticul și galeristul de artă Ionel Jianu și începe să frecventeze singura galerie de artă deschisă din București din timpul războiului, Căminul Artei. Aici expune pentru prima oară, având apoi fie expoziții personale, fie colective. Grafica sa din această perioadă este foarte îndrăzneață, chiar un pic obraznică, însă dovedește reale abilități și în pictură, prin arta desenului și a culorii. Trăiește fără o adresă proprie, între mai multe iubiri de ambe sexe, dar înconjurat de intelectuali și de protipendada capitalei, de unde își și trage seva creatoare, dar și de informare.

Viața sa aventuroasă continuă cu un episod în care își înscenează moartea, exaltând presa bucureșteană a vremii. Este arestat de autoritățile momentului în 1945 și supus torturii pentru a devoala rețeaua de spionaj din care făcea parte. După instaurarea regimului comunist va rămâne o perioadă în libertate, dar sub atentă urmărire. În 1950 este din nou arestat, sub acuzația de „crimă de înaltă trădare”. Rămâne timp de 13 ani în închisorile comuniste, fiind condamnat la muncă silnică. Eliberat în 1963, încearcă să-și reia viața, care nu va mai fi niciodată la fel în Bucureștiul pe care îl cunoscuse în tinerețea sa. Cu ajutor britanic, în 1969 reușește să părăsească România și se stabilește întâi la Londra, apoi la Paris, unde își continuă viața, precum și arta.

Muzeul Municipiului București deține o lucrare de pictură din creația sa din 1965. Aceasta este expusă în premieră după mai bine de 50 de ani de intenționată uitare.

Delia Bran

EN
George Tomaziu (1915-1990)

George Tomaziu belongs to the great category of forgotten painters. However, his life could easily fit into a film scenario. Painter by vocation, spy by necessity, homosexual/bisexual by desire, standard bearer of values that died out in Bucharest with the outbreak of the Second World War.

Born into a family in remote Dorohoi, Tomaziu attended Francisc Șirato’s painting class at the Fine Arts Academy in Bucharest. He refined his art by travelling to Paris, where he apparently also got to the studio of the famous French painter André Lhote, on George Enescu’s recommendation. He returned to the country after a brief stop in Munich and Berlin.

The 1940s offered him plenty of adventure. He was recruited by the British Secret Services to provide information about the situation in Bucharest, but he entered the Soviet circles in the capital too. At the same time, he was also noticed by the art critic and gallery owner Ionel Jianu and began to frequent the only open art gallery in Bucharest during the war, Art Home. Here he exhibited for the first time, and then he had either solo or group exhibitions. His graphic art from this period is very bold, even a bit cheeky, but he also shows real skills in painting, through the art of drawing and colour. He lived without having an address of his own, between several lovers of both sexes, but surrounded by intellectuals and by the elite of the capital, from which he drew his creativity and collected information.

His adventurous life continued with him faking his own death, exalting the Bucharest press of the time. He was arrested by the authorities of the time in 1945 and was subjected to torture in order to make him expose the spy network he was part of. After the establishment of the Communist regime, he remained free for a while, but under close surveillance. In 1950 he was arrested again, charged with “high treason”. He spent 13 years in the Communist prisons, sentenced to hard labour. Released in 1963, he tried to resume his life, which will never be the same in the Bucharest he knew in his youth. With British help, he managed to leave Romania in 1969 and settled first in London, then in Paris, where he continued his life, as well as his art.

Bucharest Municipality Museum holds one of his paintings from 1965. The work is now exhibited for the first time, after more than 50 years of intentional oblivion.

Delia Bran

13

RO
Petre Sirin (1926-2003)

Literat, prozator, istoric și regizor provenit dintr-o familie polonezo-ucraineană din Odessa, ajunge la București pentru că tatăl său, un talentat grafician, va găsi aici mai ușor de lucru. 

Face liceul în București, dar învață și limba franceză la Institutul Francez la finele anilor 1940 sub coordonarea lui Roland Barthes, care preda atunci limba și literatura franceză la București. Face astfel cunoștință cu un București cosmopolit și alege să urmeze cursurile facultății de istorie și filosofie la Universitate, apoi din 1952 studiază și regia la Institutul de Teatru și Cinematografie „I. L. Caragiale”. Este repartizat la studiourile cinematografice „Alexandru Sahia” unde va regiza scurtmetraje până la vârsta pensionării când alege să se retragă la Bran, lângă Brașov. Cartea sa de memorii Castele din Spania. Cronică de familie (1949-1959) dezvăluie povestea de dragoste pe care a trăit-o cu Mihai Rădulescu până la arestarea și moartea acestuia în pușcăria de la Văcărești din 1959.

Delia Bran

EN
Petre Sirin (1926-2003)

Intellectual, prose writer, historian and director born into a Polish-Ukrainian family in Odessa, he arrives in Bucharest because his father, a talented graphic designer, will find work here easier. 

He attended high school classes in Bucharest, but also studied French at the French Institute in the late 1940s under Roland Barthes, who was teaching French language and literature in Bucharest at the time. He thus became acquainted with a cosmopolitan Bucharest and chose to study history and philosophy at the University of Bucharest. From 1952 he also studied directing at the „I. L. Caragiale” Institute of Theater and Cinematography. After his studies, he was assigned to the „Alexandru Sahia” film studios where he directed short films until his retirement, when he chose to move to Bran, near Brasov city. His memoir Castles in Spain. A family chronicle (1949-1959) reveals the love story he lived with Mihai Rădulescu until his arrest and death in Văcărești prison in 1959.

Delia Bran

14

RO
Trixy Checais (1914-1990)

Artist, balerin, coregraf. Trixy Checais, pe numele său real Dumitru Checais, a fost considerat de specialiștii din branșa sa drept cel mai bun balerin român al secolului trecut. Figură trecută total sub tăcere și uitare, Trixy Checais studiază întâi desenul cu soții Cecilia și Frederic Storck, apoi dansul și arta coregrafică cu Florina Capsali, Marieta Sadova sau George Calboreanu. Este recomandat de profesorii sai și angajat la Opera Națională din București unde lucrează până în 1950. După această dată este arestat de regimul comunist și condamnat la muncă silnică la Canalui Dunăre-Marea Neagră. Perioada petrecută aici a lăsat grave afecțiuni asupra corpului său și așa cu o conformație destul de firavă. Se reintegrează social după închisoare la Galați la teatru muzical „Nae Leonard”. Aici va preda dans, va monta piese de balet asigurând scenografia, regia și coregrafia acestora. Este recuperat prin eforturile branșei după anii 2000. 

Delia Bran

EN
Trixy Checais (1914-1990)

Artist, dancer, choreographer. Trixy Checais, by his real name Dumitru Checais, was considered by specialists in his field as the best Romanian ballerina of the last century. A figure completely silenced and forgotten, Trixy Checais first studies drawing with Cecilia and Frederic Storck, then dance and choreography with Florina Capsali, Marieta Sadova or George Calboreanu. He is recommended by his teachers and employed at the National Opera in Bucharest where he works until 1950. After this date he is arrested by the communist regime and sentenced to hard labor at the Danube-Black Sea Canal. The time he spent here left his body severely affected and so with a rather frail conformation. He reintegrates socially after prison in Galați at the „Nae Leonard” musical theater. Here he will teach dance, stage ballet pieces ensuring their scenography, direction and choreography. He is recovered through industry efforts after the 2000s.

Delia Bran

15

RO

Afiș cu anunțul spectacolului Fugă mare cu prinsoare, organizat pe 13 noiembrie 1819 de către Carolina Paukert

Spectacolul s-a desfășurat la marginea oraşului, între bariera Podului Mogoșoaiei (azi Piaţa Victoriei) şi cea a podului Târgului de Afară (azi Piaţa Obor). A fost urmat de un prânz la hanul Manuc.

Cu învoirea ocârmuirii

Duminică, în 13 Noembrie, după poftire are

Velosipeta (?) Carolina Paukert

în cea de pe urmă cinste a să arăta iareș într-o

FUGĂ MARE

cu prinsoare

de la strada Podului Mogoșoaei până la strada Târgului de Afară, pă marginea orașului, adică de șase ori; trei în ducătoare și trei în viitoare; cura să va săvârși în 33 minute. De câte ori va ajunge la semn să va slobozi câte o pușcă, spre încredințare.

Forma îmbrăcăminții: tirol.

Dacă din privitori va pofti să să prinză ca să se întreacă cu Madam, să poftească la Hanu lui Manucu No. 56.

Privitorii au să plătească câte un sfanțiu, noblițea după voință.

Începutul va fi la 10 ceasuri turcești,

după prânță.

EN

Poster with the announcement of the performance A Great Race with a Wager, organised on November 13, 1819, by Carolina Paukert

 The performance took place on the outskirts of the city, between the barriers of Mogoșoaia Bridge (now Victory Square) and that of the Târgul de Afară bridge (now Obor Square). It was followed by lunch at Manuc’s Inn.

By way of derogation

Sunday, November 13, after each person’s wish,

Velosipeta (?) Carolina Paukert

will have the last honour to show herself once more in

A GREAT RACE

with a Wager

from Mogoșoaia Bridge Street to Târgul de Afară Street, on the outskirts of the city, that is, six times; three times going and three times coming; the race will last 33 minutes. Each time one reaches the sign, a rifle will be unloaded, as an announcement.

Form of dress: Tyrolean.

If some of the spectators want to enter the race with Madam, they are welcome at Manuc’s Inn No. 56.

The spectators have to pay a coin, the nobility – according to their will.

The start will be at 10 o’clock Turkish time,

after noon.

16

RO
O istorie a falsificării monedei

În decursul istoriei, fenomenul falsificării emisiunilor monetare are o pondere variabilă în structura circulației bănești, în funcție de epocă, în cadrul fiecărui stat, regiune sau oraş. Falsurile monetare se disting de emisiunile oficiale în principal stilistic şi prin diferenţe ponderale sau de titlu. Un element în plus este reprezentat de modul de redare a imaginilor de pe feţele unei monede (numite avers și revers). Acestea pot avea, de cele mai multe ori, trăsături neclare, cu legende care indică numele statului sau al emitentului, ale căror litere sunt reproduse greşit, inegale sau uneori chiar lipsesc.

Deseori, pe falsurile realizate în Antichitate, în ateliere clandestine, legenda este redată eronat, doar imitând literele de pe emisiunile monetare oficiale.

În decursul celor mai multor epoci istorice, valoarea unei monede era dată de cantitatea de metal preţios pe care o conţinea. De obicei, modul de realizare a unui fals era reprezentat de aplicarea unui strat subțire de metal prețios – aur sau argint – peste o bucată de metal comun – cupru, plumb, fier sau staniu.

În perioada romană, o altă categorie de monede contrafăcute era cea a imitațiilor turnate din bronz. Metoda imitării prin turnare a unor emisiuni monetare a fost utilizată în scopul falsificării, în perioada secolelor II-III d.Hr. Au fost semnalaţi denari cu miez din metal comun şi acoperiţi cu o peliculă de argint, pentru a trece drept monedă din metal preţios. În mod surprinzător, acest procedeu a fost folosit şi de ateliere locale oficiale, pentru a alimenta piaţa cu diferite nominaluri care lipseau.

Evul Mediu reprezintă o epocă amplu analizată din punct de vedere numismatic, abordările vizând fenomenul falsificării emisiunilor monetare în literatura de specialitate, unde ocupă un loc aparte. Falsurile monetare au o importanţă însemnată. Aceste exemplare, care au circulat uneori în cantităţi apreciabile, au făcut astfel parte din economia unor structuri regionale sau chiar statale.

Un exemplu relevant în acest sens îl constituie apariția falsurilor după moneda otomană, prezente în descoperirile arheologice din Bucureşti şi din împrejurimi în ultimele cinci-şase decenii. Pornind de la realitatea conform căreia moneda otomană a dominat piaţa monetară din Ţara Românească şi din Moldova în decursul secolului al XVIII-lea, bazându-ne pe documentele scrise, dublate de mărturiile numismatice, nu trebuie să ne surprindă apariţia falsurilor după aceste emisiuni, în multe situaţii realizate chiar pe teritoriul Principatelor. Acurateţea realizării ştanţelor cu care sunt bătute uneori falsurile din componenţa unor tezaure monetare cu emisiuni otomane trădează cunoscători, nefiind exclus ca aceștia să fi fost persoane care au lucrat în atelierul monetar din capitala Imperiului Otoman, ori poate foloseau ștanțe mai vechi.

Așadar, cu problema falsurilor monetare s-a confruntat întreaga societate, indiferent de perioada istorică, fie din cauza unei manipulări a valorii chiar de către autorități, în scopul obținerii unor importante surse de venit prin scăderea titlului metalului preţios sau a greutăţii (acest sistem fiind utilizat de unele state ai căror suverani vedeau în monetării importante surse de venituri ce puteau fi obţinute rapid), fie din cauza unor ateliere clandestine.

Falsuri monetare antice

Falsurile monetare ocupă un loc mai mult sau mai puțin important în circulația din cadrul unui oraş, al unei cetăți sau al unei regiuni, în funcție de epocă. La început, acestea au fost confecționate de diferite persoane în scopul dobândirii unei situații materiale bune într-o perioadă scurtă de timp. Falsurile monetare diferă de emisiunile oficiale mai ales stilistic şi prin trăsături ponderale sau de titlu. În ceea ce privește redarea imaginilor de pe avers şi revers, acestea pot avea trăsăturile îngroșate, neclare, cu legende (numele cetății sau al emitentului) ale căror litere sunt imprimate confuz, inegale sau chiar lipsesc. De cele mai multe ori, pe falsurile realizate în Antichitate, în ateliere clandestine, legenda este redată eronat, doar imitând literele de pe emisiunile monetare oficiale.

Falsurile moderne după monede antice se caracterizează, dimpotrivă, printr-o tehnicitate a detaliilor care nu exista în acea perioadă. Trăsăturile sunt excesiv de clare, redate mult prea riguros. Astăzi, execuția lor este din ce în ce mai performantă, astfel încât numai cu ajutorul analizelor chimice ale metalului din care sunt confecționate pot fi detectate cu siguranță. I. Prokopov a studiat în mod special falsurile moderne ale monedelor antice, identificând cel puţin şase ateliere contemporane din Bulgaria care le confecţionează. Deosebirea originalelor de falsurile moderne este din ce în ce mai dificilă, deoarece falsificatorii au adoptat modul de execuție folosit în Antichitate. Se confecţionează flanuri, care sunt ulterior bătute cu ştanţe cât mai fidele cu originalul. Unele dintre falsuri par să fie din metal comun, fiind acoperite cu un strat de argint, iar altele din argint masiv.

Galvanoplastiile după monedele antice sunt realizate printr-un procedeu specific, presupunând reproducerea în relief prin electroliză. Pentru fiecare monedă se recreează fiecare parte a flanului, aversul și reversul. Ulterior, cele două fețe sunt lipite, încercând să redea cât mai fidel originalul. De multe ori, muchia piesei finale este pilită pentru a nu se distinge lipitura celor două părți. Falsurile realizate astfel se deosebesc ușor de originale prin linia rămasă pe muchie în urma lipirii și prin culoarea piesei obținute, care nu poate reda fidel aurul sau argintul. Un indiciu important este greutatea unei monede realizate astfel, care este vizibil mai mică decât a celei originale.

În decursul timpului, falsurile antice au fost realizate chiar de autoritățile emitente ale unui oraș sau stat. Faptul că s-a recurs la o astfel de metodă a fost determinat fie de apariția unei plăți neașteptate și urgente pentru care cetatea nu avea metalul respectiv, fie de lipsa de numerar de pe piața unui oraș sau a unei provincii. În izvoarele antice s-a păstrat informația conform căreia, în anii 535-532 î.Hr., Polycrates, tiranul din Samos, a răscumpărat retragerea lacedemonienilor de pe teritoriul său cu piese de plumb aurite (Herodot, III, 56). Aristotel menționează că orașul Clazomene din Asia Minor, într-un moment de penurie financiară, a emis pentru plata mercenarilor monede cu miezul de fier (Oeconomica, II, 2). În timpul războiului împotriva calcidienilor din anul 432 î.Hr., regele macedonean Perdiccas le dădea soldaților săi plata în monede argintate (Polyenus, IV, 10, 2)

Cel mai comun mijloc de realizare a unui fals este aplicarea unui strat subțire de metal prețios – aur sau argint – peste o bucată de metal inferior – cupru, plumb, fier sau staniu. Procedeul consta în așezarea acestei bucăți între două foi de metal prețios, care erau încălzite la o temperatură ridicată. Metalul prețios se topea mai repede, acoperind uniform miezul inferior. Flanul astfel realizat era bătut cu reprezentările specifice cetății. Aceste monede se numesc subaerate sau fourrées și erau piese fără valoare intrinsecă, fiind confecționate în mod fraudulos. Ele erau realizate mai ales pentru tipurile monetare din argint și mai rar pentru aur. Cel mai adesea, aceste falsuri au fost făcute în epoca romană (mai ales din fier), dar se cunosc și exemplare din perioada greacă, atunci când se foloseau cu precădere cuprul și plumbul.

Inițial, aceste monede au fost confecționate de falsificatorii particulari, în ciuda tuturor pedepselor care le amenințau viața. Proporția acestui tip de falsuri era neglijabil în numerarul existent în circulație. Ele se disting prin modul de realizare, mai grosolan, vizibil în redarea detaliilor și în scrierea eronată a legendelor. Pentru contrafacerile din perioada romană se remarcă și o altă trăsătură: asocierea tipului de avers specific unei emisiuni cu tipul de revers al unei alte emiteri. Între cele două matrițe pot exista și diferențe de câteva decenii sau chiar de un secol. Aceste exemplare se numesc piese hibride și au fost confecționate exclusiv de falsificatorii particulari.

Falsuri monetare ale emisiunilor greceşti

În epoca greacă, în circumstanțe excepționale (de război, secetă, jafuri), autoritățile unui oraș luau hotărârea de a bate sume limitate de monede subaerate. Există și situații unde se face o deosebire netă între monedele care circulă în cetate și cele destinate comerțului în afară. Piesele care erau folosite în tranzacțiile din exterior erau de o calitate mai slabă, cu un titlu afectat al metalului prețios.

Se pare că şi la Histria, cetatea greacă de pe țărmul vestic al Pontului Euxin, au fost bătute drahme subaerate de argint, cu dubla reprezentare a lui Apollo pe avers și emblema orașului (acvila pe delfin). Acestea au fost emise de autorități alături de piese de argint cu greutatea mult redusă față de etalonul folosit în cetate, între anii 300 și 260/255 î.Hr.

Un tezaur de monede grecești falsificate în Antichitate a fost descoperit în comuna Troianul, jud. Teleorman, în anul 1943. Acesta este alcătuit din 414 monede subaerate, emisiuni ale cetăților Apollonia Illyrica și Dyrrhachium. Monedele sunt realizate dintr-un sâmbure de aramă placat cu o foiță de argint. Unele dintre ele au această pojghiță dispusă superficial pe suprafața monedelor, lăsând să se întrevadă metalul inferior. Alte exemplare nu mai sunt deloc argintate. Iar altele, perfect argintate, dând impresia unor originale, diferă de greutatea pieselor autentice. Pe unele dintre piese – cele parțial argintate – sunt prezente excrescențe, mici proeminențe de argint, pe altele sunt evidente niște adâncituri, spărturi, ce lasă să se vadă arama, având pe muchie crăpături rezultate în urma procesului de batere. Dimensiunile și forma flanului monetar sunt neregulate; matrițele nu au fost întotdeauna bine centrate. Se remarcă folosirea unor ștanțe monetare uzate, care a determinat imprimarea parțială a imaginilor și a legendei. Dar, cu toate acestea, se constată redarea mai mult sau mai puțin greșită fie a numelui cetății, fie a numelui magistraților: litere stilizate, fragmentare, silabe imprimate fără înțeles. Din analiza pieselor rezultă că ele au fost bătute cu doar două tipare pentru revers, de la doi magistrați eponimi: Philotas (Apollonia) și Autoboulos (Dyrrhachium), în timp ce pentru avers au fost utilizate drept model doar șase drahme originale (de la Meniskos, Xenon, Philon, Ktetos, Eunous și Maarkos). Din combinarea tiparelor de avers cu ștanțele de revers, rezultă că monedele sunt hibride, iar asocierea aleatorie, întâmplătoare. Emisiunile originale datează din primele decenii ale secolului I î.Hr. Astfel de monede subaerate de tip Apollonia și Dyrrhachium au mai fost găsite și în alte tezaure descoperite pe teritoriul țării noastre: tezaurul de la Pănade, jud. Alba (5 exemplare cu numele lui Meniskos și al lui Xenon, cu revers barbarizat), depozitul de la Voivodeni, jud. Sălaj (11 exemplare de tip Dyrrhachium, cu numele acelorași magistrați, alături de cele ale lui Philon și Alkaios), Șomoșcheș, jud. Arad (2 exemplare de tip Apollonia), Basarabi, jud. Dolj (19 exemplare de tip Dyrrhachium), Someșul Cald, jud. Cluj (2 exemplare, alături de 27 piese ilizibile) și Viișoara, jud. Bacău (exemplare subaerate cu numele lui Meniskos). Majoritatea monedelor de acest tip se găsește în tezaure, făcând parte din sume deja constituite în momentul pătrunderii pe teritoriile de la nord de Dunăre. Dar o emisiune subaerată cu legenda barbarizată și cu o greutate scăzută a fost descoperită și în împrejurimile localității Novaci, jud. Giurgiu, în apropierea așezării geto-dacice de la Popești. În același județ, la Frătești, a fost găsită întâmplător o drahmă hibridă de acest tip. Astfel de monede false au fost descoperite și într-un tezaur din Serbia, la Pećinci (districtul Syrmia). De asemenea, 60 de exemplare subaerate sunt prezente și într-un depozit aflat chiar în Apollonia. Astfel de falsuri au fost realizate chiar în cetățile emitente, Apollonia și Dyrrhachium, și au ajuns în teritoriile geto-dacice în sume deja constituite, așa cum este cazul tezaurului de la Troianul, jud. Teleorman. La Zimnicea este atestată descoperirea unei tetradrahme din Thassos din bronz, acoperită pe alocuri cu argint. Realizarea ei a fost atribuită geto-dacilor, dar nu este exclus să fi fost executată tot la sud de Dunăre.

Falsuri monetare ale emisiunilor geto-dacice

În emisiunile de argint ale geto-dacilor se remarcă prezența unor exemplare subaerate sau doar argintate. Confecționarea de astfel de piese a fost preluată de geto-daci într-o fază târzie a monetăriei lor, în secolele II-I î.Hr., cu intenția de a economisi metal prețios și de a emite un număr mai mare de piese. Tetradrahme de tip Vârteju-București, acoperite doar cu o foiță de argint, sunt prezente în tezaurul de la Vârteju, jud. Ilfov (2 exemplare) și în depozitul de la Schitu, jud. Teleorman (1 exemplar). Câteva piese au fost descoperite în așezările geto-dacice de la Popești, jud. Giurgiu, și Zimnicea, jud. Teleorman. Aceste monede, nu multe, au fost bătute în atelierul oficial, după cum o dovedește faptul că ele sunt asemănătoare din punct de vedere stilistic, provenind chiar din ștanțe comune cu cele originale. Numărul mic de exemplare confirmă faptul că este o acțiune redusă ca amploare, aflată sub controlul emitenților.

Procedeul tehnic de acoperire cu o peliculă de argint va fi folosit mai des în secolul I î.Hr. pentru emiterea monedelor de tip Inotești-Răcoasa. Acestea, derivate stilistic din emisiunile de tip Vârteju-București, au în compoziție un conținut scăzut de argint, ce ajunge la 20-30% din total, și de aceea uneori sunt argintate. Acest fenomen se întâlnește și la emisiunile geto-dacilor din Transilvania, din secolele II-I î.Hr., cele de tip Rădulești-Hunedoara, care conțin doar 24,5% argint și restul cupru. Scăderea cantității de argint din compoziția monedelor și apariția în număr tot mai mare a pieselor de cupru subaerate sau argintate poate fi determinată de lipsa de metal prețios din această perioadă.

Falsuri monetare romane

În istoria antică, ne confruntăm, de asemenea, cu o situaţie contradictorie atunci când statul roman emite aşa-numitele falsuri oficiale, realizate fie prin reduceri succesive ale argintului în compoziţia monedei, fie prin execuţia denarilor subaeraţi, cu miezul de bronz. Începând cu războaiele punice, s-au bătut emisiuni de metal bun amestecate cu piese argintate, dar această măsură fusese justificată de starea de necesitate după înfrângerile suferite în faţa lui Hannibal. În secolele II-I î.Hr., sistemul monetar roman a fost caracterizat de deprecieri ale metalului şi de impunerea de cursuri forțate ale monedei. Pentru depistarea falsurilor faţă de moneda „bună”, în anul 84 î.Hr. pretorul Marius Gratidianus a hotărât, printr-un edict, înfiinţarea unor centre de verificare a numerarului din circulaţie, cu scopul de a retrage denarii subaeraţi. La scurtă vreme, după ce preia puterea, Lucius Cornelius Sulla anulează măsura anterioară şi adoptă o nouă lege, Lex Cornelia Testamentaria, care va impune recunoaşterea monedei publice la cursul nominal, indiferent de compoziţia sa metalică. Ulterior, Iulius Caesar va încerca să revină la stabilitate şi să aprobe măsuri pentru redresarea monetară.

Prezența falsurilor a fost constatată și între denarii romani republicani de pe teritoriul Daciei. Acestea se împart în mai multe categorii, dintre care: emisiunile bătute din argint, cu reprezentările și legendele redate stilizat; monedele hibride, ce combină aversuri și reversuri de la emisiuni diferite, aflate la mari distanțe de timp, și piesele fourrées, acoperite cu argint, care imită perfect prototipul.

Descoperirea tiparelor pentru confecționarea de denari romani republicani de la Tilișca, jud. Sibiu, deschide o întreagă discuție a posibilității imitării de către daci a monedei de argint romane într-o formă aproape identică, stârnind păreri pro și contra. Însă o analiză obiectivă a tezaurelor de denari republicani relevă existența falsurilor de genul imitațiilor stilizate în proporții nesemnificative. Astfel, în tezaurul de la Fărcașele, jud. Olt, din cele 84 de exemplare, avem doar o piesă stilizată; depozitul de la Sălașul de Sus, jud. Hunedoara, are 3 imitații hibride și stilizate, din 111 piese. În tezaurul de la Poroschia, jud. Teleorman, din cele 552 de exemplare au fost identificate 9 imitații barbarizate și 3 piese incuse.

În consecință, se impune din ce în ce mai clar concluzia că denarii stilizați, precum și cei hibrizi, sunt falsuri incidentale, provinciale sau chiar italice, fără un rol determinant în numerarul existent în Dacia. 

Tezaurul de la Bozieni, jud. Neamț, este un exemplu al falsurilor subaerate după denarii romani republicani. Acesta este alcătuit din 14 exemplare fourrées ce au fost realizate din bronz şi acoperite cu o foiţă de argint. Metalul utilizat era foarte sfărâmicios, fapt ce a determinat distrugerea unor piese în momentul descoperirii. Un alt indiciu al falsificării este greutatea lor foarte scăzută, sub 3 g. De asemenea, monedele sunt tocite, având legendele şi reprezentările şterse. Gradul accentuat de uzură nu se datorează circulaţiei intensive a pieselor, care au fost tezaurizate la scurtă vreme după emitere datorită friabilităţii metalului. Acesta este rezultatul folosirii unor originale deja uzate pentru confecţionarea matriţelor necesare realizării falsurilor. Trei dintre monedele din tezaur sunt emisiuni de la Marcus Antonius, care nu se bucură de un bun renume. Acesta a fost învinuit de numismaţi că ar fi emis în preajma bătăliei de la Actium o serie de monede cu miezul din metal comun, pentru plata unor legiuni. Dar aceste piese ar fi fost bătute undeva în Asia Minor, la Efes şi în împrejurimi. În Dacia, dar şi în regiunile învecinate, s-au descoperit numeroase tezaure ce conţin monede de la Marc Antoniu, din argint de bună calitate. Tezaurul de la Bozieni, cu cea mai recentă emisiune de la Vespasian, reprezintă o sumă de monede contrafăcute în mod nereuşit, poate de un localnic, poate chiar într-un atelier local din zona Moldovei. Însă iniţiativa pare izolată, fără consecinţe însemnate.

Astfel de falsuri subaerate continuă să fie realizate şi în perioada imperială. În Dobrogea, la Măcin, jud. Tulcea, pe locul aşezării antice Arrubium, a fost descoperit un depozit din vremea împăratului Traian. Acesta era alcătuit din 300 denari cu miezul din aramă, acoperiţi cu un strat subţire de argint, din care s-au recuperat doar 14 exemplare. Piesele nu sunt tocite, ci doar lipsite din loc în loc de metalul preţios. Din punct de vedere stilistic, realizarea lor ar putea fi atribuită atelierului oficial de la Roma. Dar ele au fost imprimate cu reprezentări combinate ale aversului şi reversului unor monede diferite, constituind emisiuni hibride. Acest fapt, ca şi redarea eronată a unor litere din legendă, pledează pentru considerarea lor ca o falsificare locală destinată plăţii soldaţilor romani sau pentru suplimentarea numerarului din zonă.

În perioada romană, o altă categorie de monede contrafăcute era reprezentată de imitaţiile turnate din bronz. Metoda imitării prin turnare a unor emisiuni monetare a fost utilizată în secolele II-III de către particulari cu scopul de a falsifica. S-au semnalat denari de bronz turnaţi, confecţionaţi dintr-un aliaj cu mult plumb sau cositor. Însă acest procedeu a fost folosit şi de ateliere locale pentru a alimenta piaţa locală cu diferite nominaluri care lipseau. Un exemplu în acest sens este tezaurul de la Canlia, jud. Constanţa. Acesta este alcătuit din peste 520 de monede, denari şi antoninieni, alături de monede romane provinciale şi imitaţii turnate. Piesele turnate au ca model denari de la Septimius Severus, dar şi emisiuni provinciale de la Nicopolis ad Istrum, Markianopolis, Traianopolis, Odessos, Hadrianopolis, Byzia şi Deultum, cu efigiile împăraţilor de la Septimius Severus la Filip Arabul. Imitaţiile turnate din acest depozit au avut ca prototip doar monede de nominal redus. Metoda de confecţionare a acestora consta în realizarea unui mulaj din lut după original, probabil după mai multe monede. Se luau amprente pentru ambele feţe ale monedei în acelaşi timp, aşa cum o dovedeşte poziţia axului. Imitaţiile au pe muchie mici pedunculi care indică faptul că erau turnate mai multe exemplare în acelaşi tipar, legate prin mici canale care permiteau curgerea metalului topit. Prezenţa unor exemplare identice dovedeşte folosirea repetată a tiparelor, care uneori nu mai dau rezultate satisfăcătoare pentru acurateţea detaliilor. Lipsa de interes faţă de finisarea imitaţiilor, a căror margine este neregulată, cu resturi de metal, a determinat presupunerea ca acestea să fi fost realizate într-un atelier local din sudul Dobrogei. Din analiza descoperirilor monetare izolate a reieşit că un centru de producţie ar fi existat în zona cetăţii Durostorum, în punctul Ostrov – Ferma 4.

Imitaţiile turnate din tezaurul de la Canlia au avut ca model emisiuni ale atelierelor provinciale care circulau în mod frecvent spre mijlocul secolului III d.Hr., în Dobrogea. Confecţionarea lor a fost determinată de lipsa numerarului de modul mic. În sud-vestul Dobrogei, moneda măruntă era asigurată în principal de emisiuni ale atelierelor de la Nicopolis ad Istrum şi Markianopolis, în perioada domniei lui Septimius Severus mergând până la Elagabal. Însă cantitatea de bronzuri nu a fost suficientă, încât s-a recurs în mod oficial la o astfel de soluţie, poate chiar în vremea lui Severus Alexander.

Alături de imitaţiile turnate, în depozit sunt prezenți şi denari subaeraţi de la Septimius Severus. Aceştia şi-au pierdut stratul de argint, rămânând doar miezul de bronz. Prezenţa lor alături de piesele turnate permite presupunerea ca şi ei să fi fost confecţionaţi în acelaşi atelier ca şi cele dintâi emisiuni. Tezaurul de la Canlia reflectă structura numerarului existent în sud-vestul Dobrogei, cu caracteristicile şi lacunele sale.

În secolul IV d.Hr., în circulaţia monetară continuă să apară monedele romane de argint, subaerate. În 1925, George Severeanu editează un lot de piese barbarizate după emisiuni ale lui Constantin cel Mare. Acesta menționează 23 de monede, împărțite în patru tipuri monetare, toate descoperite în Dobrogea, la Constanţa, precum şi la Anadalchioi, unde exista, în Antichitate, un vicus. Autorul presupune că emisiunile imitate ar fi fost realizate de populația tracică şi exclude posibilitatea acțiunii unui falsificator particular.

Imitaţii dintr-o perioadă mai târzie au fost descoperite în număr nesemnificativ în tezaurul de la Sucidava, alcătuit în principal din monede de bronz de la Constantin cel Mare până la Theodosius al II-lea (408-450 d.Hr.). Se considera că aceste piese erau imitate de barbari, dar erau acceptate în lumea romană din cauza lipsei de numerar. Un alt motiv ar fi fost și degradarea stilului monetar, fapt care ar fi dus la o posibilă confuzie între piesele originale și cele imitate de barbari, mai ales în zona de graniță, în cadrul unei populații puțin instruite. Dumitru Tudor atribuie aceste piese goților, care se găseau în secolul IV d.Hr. pe ambele maluri ale Dunării și care de multe ori se înrolau în armata imperială. El exclude posibilitatea ca piesele să fi fost semi-oficiale, emise de autoritățile locale, dată fiind legislaţia romană care pedepsea cu moartea o astfel de iniţiativă. Cu toate acestea, numărul falsurilor, identificate pe baza legendei barbarizate, care doar imită modelul imperial, este destul de mic în proporţia descoperirilor monetare. În consecinţă, nu este exclus ca ele să fie doar opera unor falsificatori particulari, reprezentând nişte cazuri izolate în sistemul monetar roman.

Falsificarea monedei în Evul Mediu

Evul Mediu reprezintă o epocă amplu analizată din punct de vedere numismatic, abordările vizând fenomenul falsificării emisiunilor monetare în literatura de specialitate, unde ocupă un loc aparte. Falsurile monetare au o importanţă însemnată. Aceste exemplare, care au circulat uneori în cantităţi apreciabile, au făcut astfel parte din economia unor structuri regionale sau chiar statale. Foarte interesant este faptul că multe dintre marile fraude monetare au fost promovate chiar de către conducători, pe lângă cele realizate de diferite persoane în ateliere clandestine.

Un exemplu relevant în acest sens îl constituie o categorie de monede contramarcate de Vladislav I (1364-1377), întemeietorul monetăriei Ţării Româneşti. Este vorba de emisiuni monetare bulgăreşti bătute de țarul Alexandru şi de fiul său Mihail între 1331 și 1355. Pe avers sunt figuraţi cei doi ţari, iar pe revers apare imaginea lui Iisus Hristos. Peste aceste reprezentări a fost aplicată de către domnitorul muntean o contramarcă cu stema Ţării Româneşti (scut despicat, având primul cartier fasciat şi al doilea cartier plin). Pot fi considerate falsuri deoarece, fiind vorba de monede ale altui stat, Vladislav I a săvârşit o ilegalitate aplicând o contramarcă peste reprezentările celor doi emitenţi.

Existenţa atelierelor clandestine pe teritoriul Ţării Româneşti este confirmată şi de structura lotului de emisiuni monetare medievale muntene din cadrul colecţiei „Maria şi dr. George Severeanu”. De la Vladislav I (1364-1377), colecţia păstrează un fals după un ducat, tipul cu cruce, de la Radu I (1377-1383), două falsuri după ducatul de tip comun muntean, iar de la Dan I (1383-1386) un fals după un ducat de tipul comun muntean. Cele mai multe exemplare de falsuri din cadrul colecției sunt realizate după moneda lui Mircea cel Bătrân (18 exemplare).

La Curtea de Argeş au fost descoperite falsuri din aramă după denari ungureşti emişi de Carol Robert de Anjou şi Ludovic I de Anjou. O parte a acestor falsuri imita fidel originalele, diametrul şi greutatea lor fiind apropiate, iar o altă parte copia doar aversul denarilor oficiali. Unii cercetători au susţinut că aceste monede au fost realizate într-o monetărie din Ţara Românească.

O monetărie clandestină se pare că ar fi produs o monedă falsă la Snagov, unde s-a descoperit o fâşie de aramă cu impresiuni ale unor monede suedeze. Indicii despre faptul că în acest atelier se falsificau monede sunt şi resturile de tablă rezultate după tăierea pastilelor monetare, reziduuri care, în mod evident, nu ar mai fi existat dacă ar fi fost vorba de argint.

Altă categorie de emisiuni monetare falsificate într-un număr ridicat au fost cele ale Imperiului Otoman, prezente în descoperirile arheologice din Bucureşti şi în împrejurimi în ultimele cinci-şase decenii. Pornind de la realitatea conform căreia moneda otomană a dominat piaţa monetară din Ţara Românească şi din Moldova în decursul secolului al XVIII-lea, bazându-ne pe documentele scrise, dublate de mărturiile numismatice, nu trebuie să ne surprindă apariţia falsurilor după aceste emisiuni, în multe situaţii făcute chiar pe teritoriul Principatelor. Acurateţea realizării ştanţelor cu care sunt bătute uneori falsurile din componenţa unor tezaure monetare cu emisiuni otomane trădează cunoscători, nefiind exclus ca acestea să fi fost persoane care au lucrat în atelierul monetar din capitala Imperiului Otoman, ori poate au folosit ştanţe mai vechi. Două tezaure având în structura lor doar monedă otomană falsificată au fost descoperite în Bucureşti, unul chiar la Curtea Veche, în anul 1959, iar al doilea pe Calea Plevnei, în acelaşi an.

Mărturii vizând falsificarea monedei avem şi în Moldova, unde, potrivit cercetătorilor, astfel de piese s-au găsit în mod frecvent printre emisiunile lui Petru Mușat (1377-1392) şi ale lui Alexandru cel Bun (1399-1432). Falsurile lui Petru Muşat erau executate rudimentar, iar litere sau semne care nu au sens apar în legendă, acolo unde aceasta nu lipseşte de tot. Alt domnitor moldovean în timpul căruia s-au falsificat monede în cantităţi considerabile a fost Ştefan I (1395-1398).

În ciuda faptului că activitatea monetară în vremea lui Ştefan cel Mare (1457-1504) a fost foarte intensă, emițându-se peste 150 de tipuri de groşi şi jumătăţi de groşi, fenomenul falsificării de monedă a continuat. În această perioadă, în Moldova, procesul a fost stimulat de nevoia suplimentării numerarului pe piaţa locală cu monede care aveau un prestigiu comercial şi care lipseau de pe piaţa monetară sau erau accesibile numai în cantităţi mici.

Monedă falsificată a emis şi Despot Vodă (1561-1566), denarul său fals fiind realizat după modelul denarilor ungureşti, dintr-un aliaj cu argint în cantitate foarte mică.

În secolul al XVI-lea, în Moldova s-au contrafăcut şi denarii emişi de Matei Corvin (1458-1490), care erau foarte apreciaţi pe piaţa locală datorită titlului metalului preţios.

La Iași, în fostul palat domnesc, într-un sac ascuns în coşul de la sobă, s-au descoperit 15 kg de şilingi polonezi, suedezi şi prusieni bătuţi la Suceava. În interiorul cetăţii de la Suceava a fost descoperit şi materialul necesar emiterii de monedă, constând în fâşii lungi de aramă, cu şilingi imprimaţi, dar netăiaţi. Între ei se afla un şiling cu numele reginei Cristina a Suediei (1632-1654) şi altul care corespundea unei emisiuni a lui Friedrich Wilhelm, principe de Brandenburg.

Poate cazul cel mai cunoscut vizând falsificarea de monedă pe teritoriul Moldovei este acela al „șalăilor” contrafăcuți sub domnia lui Eustatie Dabija (1661-1665), imitații ale şilingilor polonezi şi suedezi aflați în circulație în țările vecine. Moneda moldovenească emisă de acest domnitor constituie o raritate. În schimb, el a pus în circulație multiple falsuri din cupru suflate cu argint (monede suedeze, poloneze, germane), de pe urma cărora a obținut câştiguri substanţiale.

Erau imitate, aşadar, în Moldova, în mod clandestin, emisiuni monetare cu o arie largă de circulaţie: aspri otomani, şilingi polonezi, suedezi, prusieni şi denari ungureşti, care, datorită titlului ridicat al metalului preţios, erau privite cu încredere de populaţie. Cum oamenii nu dețineau mijloacele necesare pentru a putea verifica moneda, falsificatorii puteau produce un număr mare de piese, fără a exista riscul să fie denunţaţi.

În ceea ce priveşte problematica falsificării emisiunilor monetare în Evul Mediu, se poate afirma că avem de-a face cu un întreg fenomen, iar acest lucru se poate vedea acum mai bine în Moldova. În această practică erau implicaţi chiar şi domnitorii, care permiteau derularea unor astfel de activităţi în monetăria statului, iar în unele cazuri chiar le ordonau. Se ajungea aici ca urmare a nevoii de îmbogăţire rapidă (a domnilor şi a celor care concesionau monetăriile), a faptului că monedele oficiale locale ori nu existau, ori se depreciaseră foarte mult; oricum, pe piaţa în creştere emisiunile locale nu erau suficiente, și de aceea au pătruns masiv şi cele străine, cu o mai mare putere de circulaţie.

Pedepsele în cazul celor care erau prinşi falsificând monede erau foarte aspre. În Franţa, cei descoperiți erau pedepsiţi prin tăierea mâinii drepte, iar mai târziu prin tăierea capului, prin arderea de vii, prin spânzurare sau prin moarte cu apă fiartă sau ulei încins. Pedepse asemănătoare se aplicau şi în Țările Române, mai ales tăierea mâinii drepte şi turnarea de metal topit pe gură.

Tezaurul de falsuri otomane descoperit la Curtea Veche

Săpăturile arheologice care au avut loc în anul 1959 la Curtea Veche au evidenţiat zidurile a două pivniţe din secolul al XVIII-lea şi urme ale unor construcţii din secolele XVIII-XIX. Sub pardoseala uneia dintre pivniţe au fost descoperite 29 de monede, care probabil au fost ascunse într-o pungă, ale cărei urme nu s-au mai păstrat. Depozitul monetar este alcătuit din 29 de falsuri după emisiunile de 60 de parale (altmislik) din anul 9 al domniei sultanului Mustafa al III-lea (1757-1774). Piesele sunt din metal comun şi au fost bătute cu aceeaşi pereche de ştanţe, având iniţial o peliculă de argint care nu s-a mai păstrat. Spre deosebire de ştanţele din atelierele oficiale, cele folosite la realizarea celor 29 de falsuri au rânduri cu o tendinţă urcătoare spre dreapta.

Prezenţa unui tezaur alcătuit dintr-un grup compact de falsuri relativ bine executate, după emisiuni oficiale otomane, care circulau frecvent în Ţara Românească, ridică întrebări legate de provenienţa acestora. Probabil au aparţinut unei persoane care urmărea plasarea lor pe piaţă. Cele 29 de piese valorau 1740 de parale, o sumă modestă dacă ţinem cont de preţurile la diferite produse în epocă.

Nu se cunoaşte locul unde au fost bătute falsurile, dar se pot stabili condiţiile în care au fost realizate. După cifra înscrisă pe revers, ele nu puteau fi bătute înainte de anul 9 al domniei sultanului Mustafa al III-lea, adică 20 iunie 1765 – 8 iunie 1766. La puţin timp după această dată a izbucnit războiul ruso-turc din 1768-1774, care s-a concretizat prin importante mişcări de trupe pe teritoriul Principatelor şi mai ales prin ocupaţia rusească, fapt ce a sporit haosul existent pe piaţa monetară. La mijlocul veacului al XVIII-lea, principala monedă în care se efectuau tranzacţiile era cea otomană. În consecinţă, depozitele monetare descoperite în Bucureşti sau în împrejurimi sunt alcătuite exclusiv sau aproape exclusiv din emisiuni turceşti.

Tezaurul de falsuri otomane descoperit la Bucureşti (Calea Plevnei nr. 20)

Pe data de 30 septembrie 1959, cu ocazia unor cercetări arheologice efectuate în București, pe Calea Plevnei nr. 20, a fost descoperit un tezaur compus din 32 de monede otomane, păstrat iniţial într-o pungă ale cărei resturi nu s-au mai găsit. Toate piesele sunt contrafaceri bine realizate, din bronz, după monede otomane din argint. Structura tezaurului descoperit pe Calea Plevnei este următoarea: 22 de falsuri după zolota din timpul sultanului Ahmed al III-lea (1703-1730), şase falsuri după kuruşii emişi în numele lui Mahmud I (1730-1754) şi patru falsuri după piese de 20 de parale (yirmilik) puse în circulaţie de acelaşi sultan. Remarcăm că piesele nr. 24-28, falsuri după kuruşii lui Mahmud I, au fost bătuţi cu aceeaşi pereche de ştanţe. O situaţie similară se poate observa şi în cazul celor patru piese de 20 de parale (yirmilik), care au ştanţe comune de avers şi de revers. Din păcate, falsurile după monedele lui Ahmed al III-lea sunt prea slab conservate pentru a fi făcute precizări privind numărul ştanţelor utilizate în acest caz. Se poate observa, însă, că legendele au fost realizate cu grijă, fără greşeli, fapt ce ridică semne de întrebare referitoare la locul falsificării. Acurateţea realizării ştanţelor trădează un cunoscător şi nu este exclus să fie o persoană care a lucrat în atelierul monetar din capitala imperiului, ori poate a folosit ştanţe mai vechi.

În cazul depozitului nostru, asocierea unor contrafaceri după piesele emise de Mahmud I cu falsurile după nominaluri bătute în vremea lui Ahmed al III-lea relevă complexitatea şi amploarea fenomenului falsificării monedei. Producerea contrafacerilor după nominalurile emise de cel din urmă ar putea fi plasată în perioada 1730-1754, în timpul domniei sultanului Mahmud I. Remarcăm valoarea modestă a tezaurului, cele 32 de piese reprezentând 980 de parale, adică echivalentul a 24,5 lei. Ascunderea tezaurului din Calea Plevnei ar putea fi pusă în legătură cu războiul ruso-turc din anii 1735-1739.

Cercetările arheologice efectuate în Bucureşti au scos la lumină şi alte falsuri după moneda otomană din secolul al XVIII-lea. La Curtea Veche, în anul 1959, a fost descoperit un depozit format din 29 de falsuri după piesele de 60 de parale (altmișlik) din timpul sultanului Mustafa al III-lea (1757-1774). În anul 1974, la Biserica Sf. Gheorghe Nou a fost găsit în necropolă un fals după o piesă de 20 de parale (yirmilik) din vremea sultanului Ahmed al III-lea. Moneda, din metal comun argintat, este relativ bine realizată, urmărind și originalul. Recent, publicarea materialului numismatic descoperit la Bucureşti şi în împrejurimile capitalei în ultimele decenii a arătat că falsurile după nominalurile otomane ocupă un loc bine definit în circulaţia monetară. Astfel, din totalul monedelor otomane emise în secolul al XVIII-lea şi la începutul secolului următor, găsite în urma cercetărilor arheologice din Bucureşti, circa 3% dintre piese sunt falsuri.

Amintim că la mijlocul secolului al XVIII-lea principala monedă în care se efectuau tranzacţiile în Ţara Românească şi Moldova era cea otomană. Pornind de la această realitate, apariţia falsurilor după emisiunile otomane, aşa cum este cazul tezaurului descoperit pe Calea Plevnei, nu trebuie să fie surprinzătoare. Realizate în Imperiul Otoman sau poate chiar pe teritoriul Principatelor, falsurile după moneda otomană sunt o prezență constantă la nord de Dunăre în secolul al XVIII-lea.

Falsificarea monedei în perioada 1867-1947

Aşa cum am arătat până acum, falsificarea monedelor a constituit, în toate perioadele istorice, un pericol pentru situaţia financiară a diferitelor entităţi administrative. Începând cu secolul al XIX-lea, în paralel cu dezvoltarea tehnicii moderne, au sporit şi posibilităţile falsificatorilor de a-şi perfecţiona metodele de lucru. De la falsurile rudimentare din perioadele istorice anterioare s-a ajuns la realizarea unora cu execuţie aproape ireproşabilă.

Autorităţile din toate ţările au fost permanent preocupate în vederea depistării falsificatorilor. Tehnologia monetară modernă încearcă să prevină falsificarea prin utilizarea unor mijloace tehnice cât mai greu accesibile falsificatorilor, precum şi prin fabricarea monedelor din metale cu proprietăţi caracteristice uşor de determinat de către populaţie. Din acest punct de vedere, cea mai importantă proprietate a metalului este magnetismul, iar nichelul ocupă un loc de frunte, fiind introdus pe scară tot mai mare, mai ales după Primul Război Mondial. Falsificatorii au folosit şi ei nichelul sau fierul nichelat, însă cu mari dificultăți, deoarece, având puncte de fuziune foarte ridicate, nu se pot turna prin mijloace simple, iar duritatea mare a metalului nu permite baterea cu prese obişnuite. În sfârşit, monedele din fier nichelat se deosebesc ca aspect de cele de nichel.

O altă caracteristică importantă a metalului este sunetul, specific cu precădere la monedele de argint. În continuare, vom exemplifica unele falsuri monetare de epocă, apărute în circulaţia monetară din ţara noastră de la 1867 până în 1947, foarte multe dintre aceste exemple făcând parte din expoziția noastră. Sunt falsuri care s-au răspândit speculându-se buna-credință sau neștiința oamenilor, mai ales a celor neştiutori de carte. Activitatea falsificatorilor a culminat în ţara noastră în perioada 1932-1938, circulaţia monedei oficiale fiind grav periclitată. Într-o perioadă, populaţia chiar şi-a pierdut încrederea în monedele uzuale.

Categoriile de falsuri apărute în acest interval sunt:

– falsuri din plumb, plumb-cositor, plumb-antimoniu, plumb-antimoniu-cositor – reprezentau opera începătorilor, care uneori le argintau;

– falsuri din argint-cupru – datorită diferenței dintre valoarea nominală şi valoarea intrinsecă a metalului din monedele de argint, infractorii au preferat chiar să falsifice monede folosind argint de titlu chiar superior celui utilizat la monedele oficiale. Se executau prin turnare sau batere. Cele turnate se recunosc repede, având suprafaţa poroasă, iar zimţii de pe muchie nereuşiţi. Cele obţinute prin presare au fost cele mai periculoase. Au folosit matriţe de batere confecţionate cu deosebită ingeniozitate, prin mijloace similare cu cele din atelierele monetare. Astfel, monedele false de 100 de lei (1932) par destul de bine imitate. Falsurile erau numai din argint şi cupru şi erau roşiatice fiindcă nu conţineau nichel şi zinc – de aceea falsificatorii le argintau la suprafaţă. Prin reacţia cu dimetiloglioxină se constata lipsa nichelului. Piesele de 250 de lei (emisiune în 1935) au fost falsificate uneori foarte bine, creatorii reușind să realizeze liniile sinusoidale de pe muchia monedelor;

– falsuri din nichel şi cupru-nichel – monedele de nichel de 50 şi 100 de lei au fost falsificate pe scară redusă, deoarece lipsea materia primă, prin presare din nichel şi cupru-nichel;

– falsuri din fier nichelat – în lipsa nichelului s-au confecţionat falsuri prin presare din fier nichelat, piese care sunt atrase de magnet ca şi cele de nichel pur, însă se recunoşteau prin strălucirea lor, iar cu timpul rugineau;

– falsuri din alamă – monedele de cupru-zinc-nichel (tombac) de 10 şi 20 de lei au fost falsificate prin presare din alamă, materialul fiind uşor de procurat. Ele s-au răspândit în număr mare. Au fost şi unele falsuri confecţionate prin turnare, dar pe scară redusă.

În România, în condiţiile create după proclamarea Republicii, activitatea dăunătoare a falsificatorilor de monede s-a diminuat simțitor.

Falsificarea bancnotelor

În vederea limitării şi stopării mijloacelor de contrafacere a biletelor de bancă şi a bancnotelor, instituțiile emitente din toată lumea şi-au luat măsuri în consecinţă. Lupta a trebuit purtată în comun, prin mai multe mijloace, pentru combaterea la nivel internaţional a acestui tip de infracţiuni.

În anul 1923, după Congresul Internaţional de Poliţie, care s-a desfăşurat la Viena, s-au pus bazele Comisiei Internaţionale de Poliţie Criminalistică cu sediul la Viena. Aceasta a hotărât aplicarea cât mai eficace a măsurilor în toate statele care s-au afiliat, pentru atingerea scopului (personal expert, laboratoare, evidențe, albume cu specimene, falsuri, fotografii, amprente digitale). În anul 1924 a apărut lucrarea Semne de recunoaștere a bancnotelor veritabile sau falsificate, precum şi a altor hârtii de valoare, ca mijloc de combatere a falsurilor de monedă şi de hârtii de valoare.

Încă de atunci, organizarea şi colaborarea pe plan internațional în vederea combaterii acestui tip de infracțiuni au luat o mare amploare. După o întrerupere cauzată de Cel de-Al Doilea Război Mondial, organizaţia şi-a reluat activitatea în anul 1946, când la reuniunea de la Bruxelles a reprezentanților a 19 state s-a hotărât reorganizarea Comisiei Internaţionale de Poliţie Criminalistică, având un statut nou.

În anul 1956, la Viena, cu ocazia celei de-a XXV-a sesiuni, s-a hotărât transformarea acestei comisii în Organizarea Internaţională de Poliţie Criminală (INTERPOL). În anul 1973, autorităţile române s-au afiliat la Interpol, organizaţie la care au aderat până în prezent 190 de state din toată lumea.

Extras din Codul Penal din anul 1865

TITLUL III – CRIME ŞI DELICTE ÎN CONTRA INTERESELOR PUBLICE

CAPITOLUL I – Despre plăsmuiri sau falsificări 

Plăsmuiri de monetă

Art. 112. Se va pedepsi cu maximul închisorii, fără admiterea circumstanţelor atenuante, cu interdicţiune pe timp mărginit şi cu amendă dela 500 lei în sus, ori-cine va contraface ori va falsifica monetele de metal care au curs în România.

Dacă monetele contra-făcute sau falsificate sunt de o valoare care trece peste 2000 lei, se va putea îndoi maximul închisorei.

Art. 113. Acela care va participa la contrafacerea unei asemenea monete, ori o va întroduce în ţară, sau o va pune în circulaţiune, se va pedepsi ca plăsmuitor de monetă falsificată.

Art. 114. Cine, socotind de bună şi adevărată o monetă falsificată ce îi va fi căzut în mână, o va pune în circulaţiune nu se va pedepsi; iar după ce o va cunoaşte că este falsă şi nu va înceta a o întrebuinţa, se va osândi să plătească, drept amendă, îndoit suma ce va fi pus în circulaţiune.

Art. 115. Care se va dovedi răzând, tăind sau subţiind moneta, prin ori-ce meşteşug, se va pedepsi cu amendă dela 200 până la 5000 lei şi cu închisoare dela 3 luni până la 2 ani.

Art. 116. Vor fi apăraţi de osândele hotărâte pentru plăsmuitorii despre cari se vorbeşte în articolele 112 şi 113 acei culpabili cari, înaintea săvârşirei sau a punerei în lucrare a acelor crime şi înainte de a se începe ori-ce urmărire, vor fi descoperit autorităţilor competente acele crime, precum şi pe autorii sau complicii lor. Asemenea vor fi apăraţi de pedepse şi acei culpabili cari, chiar după începerea urmăririlor, vor fi înlesnit arestarea autorilor sau a complicilor lor.

Extras din Codul Penal din anul 1937

TITLUL II – Aplicarea legii penale

CAPITOLUL II – Aplicarea legii penale în spaţiu

SECŢIUNEA III – Infracțiuni contra unor interese ale Statului Român, săvârşite de români sau străini în străinătate 

Art. 10. Acela care săvârşeşte, în afară de teritoriul României, ca autor, instigator sau complice, crimă în contra siguranţei Statului, delict de falsificare a monedelor metalice române, a efectelor publice, a biletelor de bancă române sau o contrafacere a sigiliilor Statului, ori ale autorităţilor române, a timbrelor sau a mărcilor naţionale, ori delictul de ofensă în contra onoarei, prestigiului ori intereselor naţiunii sau Statului român, precum şi orice crimă sau delict contra unui cetăţean român, poate fi urmărit în România, judecat şi condamnat, chiar în lipsă, afară de cazul când guvernul român a cerut urmărirea în străinătate. 

TITLUL IX – Crime şi delicte contra intereselor publice

CAPITOLUL I – Falsificarea de monedă, titluri de credit public, mărci, timbre, hârtii timbrate, sigilii sau semne de autentificare, certificare ori recunoaștere

SECŢIUNEA I – Falsificarea de monedă 

Art. 385. Comite delictul de falsificare de monedă şi se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 5 la 10 ani, amendă dela 5.000 la 20.000 lei şi interdicţie corecţională dela 3 la 5 ani acela care:

  1. contraface moneda;
  2. alterează pe cea adevărată, dându-i aparenţa unei valori mai mari;
  3. alterează moneda scoasă din circulaţie, dându-i aparenţă celei aflate în circulaţie;
  4. micşorează conţinutul ei metalic.

Art. 386. Acela care, fără a participa la falsificare, introduce pe teritoriul statului monedă falsificată, cunoscută de el ca atare, comite delictul de introducere în ţară a monedei falsificate şi se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 3 la 5 ani, amendă dela 2.000 la 10.000 lei şi interdicţie corecţională dela unu la 3 ani.

Dacă culpabilul săvârşeşte acest fapt în înţelegere cu autorul, complicele sau un intermediar al acestora, pedeapsa este aceea prevăzută în art. 386.

Art. 387. Acela care, în scopul de a pune în circulaţie, primeşte, dobândește sau deţine monedă falsificată, cunoscută de el ca atare, comite delictul de dobândire a monedei falsificate şi se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 3 la 5 ani, amendă dela 2.000 la 5.000 lei şi interdicţie corecţională, dela unu la 3 ani.

Dacă culpabilul primeşte monedă falsificată de la autorul sau complicele falsificării, ori dela intermediarul lor, pedeapsa este închisoarea corecţională dela 4 la 7 ani, amenda dela 3.000 la 10.000 lei şi interdicţia corecţională dela 2 la 5 ani.

Art. 388. Acela care pune în circulaţie monedă falsificată, cunoscută de el ca atare, comite delictul de punere în circulaţie a monedei falsificate şi se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 4 la 7 ani, amendă dela 3.000 la 10.000 lei şi interdicţie corecţională dela 2 la 5 ani.

Dacă culpabilul săvârşeşte acest fapt în înţelegere cu autorii sau complicele falsificării, ori intermediarul acestora, pedeapsa este aceea din art. 385.

Dacă punerea în circulaţie se face de către autorul falsificării, pedeapsa este închisoarea corecţională dela 7 la 10 ani, amenda dela 5.000 la 20.000 lei şi interdicţia corecţională dela 2 la 5 ani, iar dacă se face de complice pedeapsa este închisoarea corecţională dela 5 la 10 ani, amenda dela 5.000 la 20.000 lei şi interdicţia corecţională dela unu la 3 ani.

Art. 389. Acela care primeşte o monedă falsificată, crezând că este adevărată, şi apoi, luând cunoştinţă că este falsă, o pune în circulaţie, comite delictul de întrebuinţare de monedă falsificată şi se pedepseşte cu amendă al cărei maximum este de cinci ori valoarea monedei repuse în circulaţie.

Art. 390. Prin monedă se înţelege, moneda metalică sau de hârtie, naţională sau străină, şi biletul de bancă naţional sau străin, având curs legal sau comercial pe teritoriul statului sau în străinătate.

Dr. Dan Pîrvulescu

EN
A History of Money Counterfeiting

Throughout history, the phenomenon of counterfeiting monetary issues has had a variable share in the structure of money circulation, depending on the era, within each state, region or city. Counterfeit coins are distinguished from official issues mainly by style and by the differences in weight or title. An additional element is the way the images on the sides of a coin (called obverse and reverse) are rendered. These can often have blurred features, with legends indicating the name of the state or the issuer, whose letters are wrongly reproduced, uneven or sometimes even missing.

Many times, on the forgeries made in ancient times, in clandestine workshops, the legend is wrongly rendered, by just imitating the letters on official monetary issues.

Throughout most historical periods, the value of a coin was determined by the amount of precious metal it contained. Usually, the way to make a counterfeit was to apply a thin layer of precious metal – gold or silver – over a piece of base metal – copper, lead, iron or tin.

In the Roman period, another category of counterfeit coins was that of imitations cast in bronze. The method of casting imitation coins was used for counterfeiting purposes in the 2nd and 3rd centuries AD. Denars with a base metal core and coated with a silver layer to pass as precious metal coins have been discovered. Surprisingly, this process was also used by official local mints to supply the market with various missing denominations.

The Middle Ages was widely analysed from a numismatic point of view, with the approaches to the phenomenon of counterfeiting monetary issues in literature, where it occupies a special place. Monetary forgeries are of significant importance. These specimens, which sometimes circulated in considerable quantities, were thus part of the economy of regional or even state structures.

A relevant example is the appearance of the forgeries of Ottoman coins, which have been found in archaeological sites in and around Bucharest over the last five to six decades. Starting from the fact that Ottoman coins dominated the money market in Wallachia and Moldavia during the 18th century, based on written documents, coupled with numismatic testimonies, we should not be surprised by the appearance of forgeries after these issues, in many cases made on the territory of the Principalities. The accuracy of the dies which were sometimes used to mint the forgeries in some Ottoman monetary hoard indicates that the makers were connoisseurs, and it cannot be excluded that they were people who worked in the mint from the Ottoman Empire capital, or perhaps they used older dies.

Thus, the problem of counterfeiting was something that the entire society faced, regardless of the historical period, either because of a manipulation of the value by the very authorities, in order to obtain important sources of income by lowering the worth of the precious metal or the weight (this system was used by some states whose sovereigns saw in coins important sources of income that could be obtained quickly), or because of clandestine mints.

Ancient Monetary Forgeries

Counterfeit coins occupy a more or less important place in the money circulation within a city, a town or a region, depending on the period. Initially, they were made by different people in order to acquire a good material situation in a short period of time. The forgeries differ from official issues mainly in style and in their weight or title. In what regards the rendering of the images on the obverse and reverse, they may show thickened, blurred features, with legends (the name of the city or the issuer) whose letters are confusingly printed, uneven or even missing. Often, on forgeries made in ancient times, in clandestine workshops, the legend is rendered erroneously, simply imitating the letters on official coins.

Modern forgeries after ancient coins are, on the contrary, characterised by a technicality of detail that did not exist at that time. The features are excessively clear, rendered far too rigorously. Today, their execution is increasingly sophisticated, so that only the chemical analysis of the metal from which they are made can reliably detect the fake coins. I. Prokopov wrote a special study on modern forgeries of ancient coins, identifying at least six contemporary workshops in Bulgaria that made them. Distinguishing originals from modern forgeries is becoming increasingly difficult, as forgers have adopted the ancient way of creating them. The pieces are made and then stamped as similar as possible to the original. Some of the forgeries appear to be made of base metal, coated with a layer of silver, and others of solid silver.

Galvanoplasty after ancient coins is carried out by a specific process, involving the reproduction in relief by electrolysis. For each coin, the obverse and reverse are recreated. The two sides are then glued together, trying to reproduce the original as faithfully as possible. Often, the edge of the final piece is ground off so that the bond of the two sides is not visible. Forgeries made in this way are easily distinguishable from the originals by the line left on the edge after putting the parts together and by the colour of the resulting piece, which cannot faithfully reproduce gold or silver. An important clue is the weight of a coin made in this way, which is obviously lighter than the original.

In the course of time, ancient forgeries were made by the issuing authorities of a city or by the state itself. The fact that such a method was resorted to was either prompted by the occurrence of an unexpected and urgent payment for which the city did not have the metal in question, or by the lack of money in the market of a city or a province. Ancient sources tell us that in 535-532 BC, Polycrates, the tyrant of Samos, ransomed the Lacedaemonians’ retreat from his territory with gold-plated lead pieces (Herodotus, III, 56). Aristotle mentions that in a time of financial scarcity, the city of Clazomene in Asia Minor issued iron-core coins to pay mercenaries (Oeconomica, II, 2). During the war against the Chalcedonians in 432 BC, the Macedonian king Perdiccas paid his soldiers in silver-coated coins (Polyenus, IV, 10, 2).

The most common way to make a fake was to apply a thin layer of precious metal – gold or silver – over a piece of inferior metal – copper, lead, iron or tin. The process involved placing this piece between two sheets of precious metal, which were heated at a high temperature. The precious metal melted faster, covering the lower core evenly. The blank piece thus made was stamped with the specific depictions of the city. These coins were called subaerated or fourrées and they had no intrinsic value, being fraudulently made. Such copies were produced mainly for silver coins and less often for gold ones. These forgeries were mostly made in Roman times (especially in iron), but examples are also known from the Greek period, when copper and lead were used most of all.

Initially, these coins were made by private counterfeiters, despite all the punishments that threatened their lives. The proportion of such forgeries was negligible compared to the money in circulation. They are distinguished by the coarser way of production, visible in the rendering of details and in the erroneous printing of legends. Another feature of Roman counterfeits is the association of the obverse of one issue with the reverse of another. Differences of several decades or even a century may exist between the two sides. These are called hybrid coins and were made exclusively by private forgers.

Coin Forgeries of Greek issues

In the Greek era, in exceptional circumstances (war, drought, looting), the authorities of a city could decide to mint limited amounts of subaerated coins. There were also situations where a clear distinction was made between coins circulating in the city and those intended for trade outside the borders. The coins that were used in transactions abroad were of a lower quality, with a damaged precious metal title.

It seems that at Histria too, the Greek city on the western shore of Pontus Euxinus, subaerated silver drachms were minted, with the double representation of Apollo on the obverse and the city’s emblem (eagle on a dolphin). These were issued by the authorities together with silver coins of much lighter weight than the standard ones used in the city, between 300 and 260/255 BC.

A hoard of Greek coins forged in Antiquity was discovered in the village Troianul, Teleorman county, in 1943. It consisted of 414 subaerated coins issued by the cities Apollonia Illyrica and Dyrrhachium. The coins were made of a brass core plated with a silver layer. Some of them have this layer arranged shallowly on the surface of the piece, showing part of the underlying metal. Others are not silver-coated at all. Still, others are perfectly covered in silver, giving the impression of original pieces, but they differ in weight from those. On some of the pieces – the partially silver-coated ones – there are excrescences, small silver protrusions; on others there are obvious indentations, fissures showing the brass, with cracks on the edge resulting from the minting process. The sizes and shapes of the coin facets are irregular; the dies were not always well centred. The use of worn coin stamps is noticeable, resulting in partial printing of the images and of the legend. But, nevertheless, one notes the more or less inadequate rendering of either the name of the city or of the magistrates: stylised, fragmentary letters, printed syllables without meaning. An analysis of the coins shows that they were minted with only two dies for the reverse, from two eponymous magistrates: Philotas (Apollonia) and Autoboulos (Dyrrhachium), while only six original drachms (from Meniskos, Xenon, Philon, Ktetos, Eunous and Maarkos) were used for the obverse. Combining the obverse patterns with the reverse dies, it appears that the coins are hybrids, and the random association is coincidental. The original issues date from the first decades of the 1st century BC. Such subaerated coins of Apollonia and Dyrrhachium types have also been found in other hoards discovered in our country: the one from Pănade, Alba county (5 specimens with the names Meniskos and Xenon, with barbarised reverse), the hoard from Voivodeni, Sălaj county (11 Dyrrhachium type specimens, with the names of the same magistrates, together with those of Philo and Alkaios), Șomoșcheș, Arad county (2 Apollonia type specimens), Basarabi, Dolj county (19 Dyrrhachium type specimens), Someșul Cald, Cluj county (2 copies, together with 27 illegible pieces) and Viișoara, Bacău county (subaerated specimens with the name Meniskos). Most of the coins of this type are found in hoards, being part of amounts already constituted at the time of their entry into the territories north of the Danube. But a subaerated issue with barbarised legend and low weight was also discovered in the surroundings of Novaci, Giurgiu county, near the Geto-Dacian settlement of Popești. In the same county, at Frătești, a hybrid drachm of this type was found by chance. Such fake coins were also discovered in a hoard in Serbia, at Pećinci (Syrmia district). There are also 60 subaerated specimens in a hoard in Apollonia. Such forgeries were made in the issuing cities, Apollonia and Dyrrhachium, and arrived in the Geto-Dacian territories in already constituted amounts, as is the case of the hoard from Troianul, Teleorman county. At Zimnicea, a bronze tetradrachm from Thassos, partly covered with silver, has been found. Its production was attributed to the Geto-Dacians, but it is not impossible that it was made south of the Danube.

Monetary Forgeries of Geto-Dacian Issues

Among the silver coins issued by the Geto-Dacians there are some subaerated or only silver-coated specimens. The making of such coins was taken over by the Geto-Dacians in a late phase of their coinage, in the 2nd and 1st centuries BC, with the intention of saving precious metal and issuing a larger number of coins. Tetradrachms of the Vârteju-București type, covered only with a silver layer, are present in the hoard from Vârteju, Ilfov county (2 copies) and in the deposit at Schitu, Teleorman county (1 copy). A few pieces were discovered in the Geto-Dacian settlements of Popești, Giurgiu county, and Zimnicea, Teleorman county. These coins, not many, were minted in the official workshop, as is proved by the fact that they are stylistically similar, even made with dies common to the original ones. The small number of copies confirms that this is a small-scale action under the control of the issuers.

The technical process of coating with a silver layer was used more often in the 1st century BC for the issuance of the Inotești-Răcoasa type coins. These pieces, stylistically derived from the Vârteju-Bucharest type issues, had a low silver content in their composition, reaching 20-30% of the total and were, therefore, sometimes silver-plated. This phenomenon is also found in the Transylvanian Geto-Dacian issues of the 2nd and 1st centuries BC, the Rădulești-Hunedoara type, which contain only 24.5% silver and the rest copper. The decrease in the amount of silver in the composition of coins and the appearance in increasing numbers of subaerated or silver-coated copper pieces may be due to the shortage of precious metal in this period.

Roman Monetary Forgeries

In ancient history, we are also faced with a contradictory situation when the Roman state issued the so-called official forgeries, made either by successive reductions of silver in the composition of the coins or by the execution of subaerated denars with bronze cores. Since the Punic Wars, issues of good metal mixed with silver-coated pieces were minted, but this measure was justified by the necessity imposed by the defeats suffered at the hands of Hannibal. In the 2nd and 1st centuries BC, the Roman monetary system was characterised by metal depreciations and the imposition of forced coinage. In order to distinguish counterfeits from the “good” coins, in 84 BC the Praetor Marius Gratidianus issued an edict, deciding to set up centres to check the currency in circulation, in order to withdraw undervalued denars. Shortly after taking power, Lucius Cornelius Sulla repealed the previous measure and adopted a new law, the Lex Cornelia Testamentaria, which required the recognition of public coinage at its value, regardless of its metallic composition. Later, Julius Caesar will try to restore stability and approve measures for monetary recovery.

The presence of forgeries has also been found among the Roman Republican denars from Dacia. These fall into several categories, including: silver-struck issues with stylised depictions and legends; hybrid coins, combining obverses and reverses from different issues, widely distant from one another in time; and silver-plated fourrées, perfectly imitating the prototype.

The discovery of the dies for making Roman Republican denars at Tilișca, Sibiu county, opens an entire discussion on the possibility of the Dacians imitating the Roman silver coinage in an almost identical form, which caused for and against opinions to arise. However, an objective analysis of the Republican denar hoards reveals the existence in insignificant proportions of stylised imitations forgeries. Thus, in the hoard from Fărcașele, Olt county, out of the 84 copies, we have only one stylised piece; the hoard at Sălașul de Sus, Hunedoara county, has 3 hybrid and stylised imitations out of 111 pieces. In the hoard from Poroschia, Teleorman county, out of 552 specimens, 9 barbarised imitations and 3 engraved pieces have been identified.

Consequently, the conclusion that stylised denars, as well as the hybrid ones, are incidental, provincial or even Italic forgeries, without a determining role in the existing Dacian coinage, is becoming increasingly clear.

The hoard from Bozieni, Neamț county, is an example of forgery based on Roman Republican denars. It consists of 14 fourrées made of bronze and covered with a silver layer. The metal used was very crumbly, which led to the destruction of some of the pieces at the time of discovery. Another indication of forgery is their very low weight, less than 3 g. The coins are also melted, with their legends and representations erased. The high degree of usage is not due to the intensive circulation of the coins, which were included in a hoard shortly after being issued, due to the brittleness of the metal. It is the result of the use of already worn-out originals to make the dies for the forgeries. Three of the coins in the hoard are issued by Mark Antony, who does not enjoy a good reputation. He was blamed by numismatists for issuing a series of coins with base metal cores for legionary pay, around the Battle of Actium. But these coins were minted somewhere in and around Ephesus, in Asia Minor. Numerous hoards containing good quality silver coins from Mark Antony have been discovered in Dacia and in the neighbouring regions. The hoard at Bozieni, with the most recent issue from Vespasian, represents a number of coins that were faultily counterfeited, perhaps by a local or even in a local workshop in the Moldavian area. However, the initiative seems isolated, without significant consequences.

Such subaerated forgeries continued to be made in the Imperial period. In Dobruja, at Măcin, Tulcea county, on the site of the ancient settlement of Arrubium, a deposit from the time of Emperor Trajan was discovered. It consisted of 300 denars with a brass core, covered with a thin layer of silver, of which only 14 copies have been recovered. The pieces are not worn-out, just missing the precious metal here and there. Stylistically, their production could be attributed to the official workshop in Rome. But they were printed with combined obverse and reverse representations of different coins, constituting hybrid issues. This fact, as well as the erroneous rendering of some of the letters in the legend, are arguments in favour of considering them a local forgery intended to pay Roman soldiers or to supplement the coinage in the area.

In the Roman period, another category of counterfeit coins was represented by cast bronze imitations. The method of casting imitation coins was used in the 2nd and 3rd centuries by private individuals, with the purpose of counterfeiting. Cast bronze denars made of a lead or tin alloy have been reported. But this process was also used by local workshops to supply the local market with various missing denominations. An example of this is the hoard from Canlia, Constanța county. It consists of over 520 coins, denars and antonins, together with provincial Roman coins and cast imitations. The cast coins are copies of denars from Septimius Severus, as well as provincial issues from Nicopolis ad Istrum, Markianopolis, Traianopolis, Odessos, Hadrianopolis, Byzia and Deultum, with effigies of emperors from Septimius Severus to Philip the Arab. The cast imitations from this hoard had as a prototype only coins of low nominal value. The method of making them consisted of creating a mould from clay after an original piece – probably several coins. Impressions were taken for both sides of the coin at the same time, as evidenced by the position of the axis. The imitations have small peduncles on the edge, indicating that several copies were cast in the same mould, linked by small channels that allowed the molten metal to flow through. The presence of identical specimens proves the repeated use of the moulds, which sometimes no longer give satisfactory results in terms of accuracy of detail. The lack of interest in the finishing of the imitations, whose edges are irregular, with metal scraps, led to the assumption that they were made in a local workshop in southern Dobruja. Analysis of the isolated monetary finds revealed that a production centre may have existed in the area of the city of Durostorum, at Ostrov – Farm 4.

The cast imitations from the Canlia hoard were modelled after issues from provincial workshops that were in frequent circulation in the mid-3rd century AD in Dobruja. Their production was determined by the lack of low nominal value coins. In south-west Dobruja, small coinage was mainly provided by issues from the workshops of Nicopolis ad Istrum and Markianopolis, during the reign of Septimius Severus, going as far as Elagabal. However, the quantity of bronze was not sufficient, so much so that it was officially resorted to such a solution, perhaps even in the time of Severus Alexander.

Alongside the cast imitations, there are also subaerated denars from Septimius Severus in the hoard. These have lost their silver coating, leaving only the bronze core. Their presence together with the cast coins allows the assumption that they too were made in the same workshop as the first issues. The Canlia hoard reflects the structure of the coinage existing in south-western Dobruja, with its characteristics and gaps.

In the 4th century AD, subaerated Roman silver coins continue to appear in circulation. In 1925, George Severeanu edited a lot of coins, barbarised after issues from Constantine the Great. He mentions 23 coins, divided into four monetary types, all discovered in Dobruja, at Constanța, as well as at Anadalchioi, where a vicus existed in Antiquity. The author assumed that the imitation issues were made by the Thracian population and excluded the possibility of a private forger.

Imitations from a later period have been found in insignificant numbers in the hoard at Sucidava, consisting mainly of bronze coins from Constantine the Great to Theodosius II (408-450 AD). These coins were considered imitations made by barbarians, but they were accepted in the Roman world due to the lack of coinage. Another reason would have been the degradation of the monetary style, which would have led to a possible confusion between the original coins and those imitated by the barbarians, especially in the border area, among a less educated population. Dumitru Tudor attributes these coins to the Goths, who, in the 4th century AD, were to be found on both sides of the Danube and often joined the Imperial Army. He rules out the possibility that the coins were semi-official, issued by local authorities, given the Roman law that punished such an initiative by death. However, the number of forgeries, identified on the basis of the barbaric legends that merely imitate the Imperial model, is quite small in proportion to the monetary finds. Consequently, it cannot be excluded that they are the work of private counterfeiters, representing isolated cases in the Roman monetary system.

Counterfeiting of Coins in the Middle Ages

The Middle Ages is an era widely analysed from a numismatic point of view, with the phenomenon of counterfeiting monetary issues being the subject of much attention in the literature of the domain. Monetary forgeries are of significant importance. These specimens, which sometimes circulated in considerable quantities, were thus part of the economy of regional or even state structures. It is very interesting that many of the major coin frauds were promoted by the Lords themselves, in addition to those carried out by various individuals in clandestine workshops.

A relevant example in this respect is a category of coins countersigned by Vladislav I (1364-1377), the founder of the mint in Wallachia. These are Bulgarian coins minted by Tsar Alexander and his son Michael between 1331 and 1355. The obverse represents the two tsars and the reverse shows the image of Jesus Christ. A countermark with the Wallachian coat of arms (split shield, with the first quarter divided into fasces and the second quarter full) was applied over these representations by the Wallachian Lord. They can be considered forgeries because, being coins of another state, Vladislav I committed an illegal act by applying a countermark on the representations of the two issuers.

The existence of clandestine workshops on the territory of Wallachia is also confirmed by the structure of the lot of mediaeval coins from the “Maria and Dr. George Severeanu” collection. From Vladislav I (1364-1377) the collection preserves a forgery after a ducat, the type with a cross; from Radu I (1377-1383), two forgeries after the ducat of the common Wallachian type, and from Dan I (1383-1386) a forgery after a ducat of the common Wallachian type. Most of the forgeries in the collection are made after the coinage of Mircea the Elder (18 copies).

At Curtea de Argeș, forgeries made of copper after Hungarian denars, issued by Charles Robert of Anjou and Louis I of Anjou, were discovered. Some of these forgeries faithfully imitated the originals, their diameter and weight being close to those of the original, while others copied only the obverse of the official denars. Some researchers have claimed that these coins were made in a mint in Wallachia.

A clandestine mint is believed to have produced a counterfeit coin at Snagov, where a strip of brass with impressions of Swedish coins was discovered. The remains of the tin plate from the cutting of the coins, which obviously would not have been there if they were silver ones, also indicate that this workshop was counterfeiting money.

Another category of coins faked in large numbers were those of the Ottoman Empire, present in archaeological finds in Bucharest and its surroundings over the last five to six decades. Starting from the fact that Ottoman coinage dominated the money market in Wallachia and Moldavia during the 18th century, based on written documents and numismatic testimonies, we should not be surprised by the appearance of forgeries after these issues, in many cases made on the very territory of the Principalities. The accuracy of the stamping with which the forgeries in some Ottoman-issued monetary hoards are sometimes struck proves the implication of experts, and it cannot be ruled out that they were people who worked in the mint of the Ottoman Empire capital, or perhaps they used older stamps. Two hoards containing only counterfeit Ottoman coins were discovered in Bucharest, one at Curtea Veche, in 1959, and the second on Calea Plevnei, in the same year.

There is also evidence of coin forgery in Moldavia, where, according to researchers, such coins were frequently found among the issues of Petru Mușat (1377-1392) and Alexander the Good (1399-1432). Petru Musat’s forgeries were crudely executed, and letters or signs that do not make sense appear in the legend, when the legend is not completely missing. Another Moldavian ruler during whose reign coins were forged in considerable quantities was Stephen I (1395-1398).

Despite the fact that monetary activity under the reign of Stephen the Great (1457-1504) was very intense, being issued over 150 types of gross and half-gross, the phenomenon of coin forgery continued. During this period, in Moldavia the process was stimulated by the need to supplement the local monetary market with coins that had a commercial prestige and were missing from the money market or were accessible only in small quantities.

Despot Vodă (1561-1566) also issued counterfeit coins, his forged denar being made after the model of the Hungarian denars, from an alloy with very small quantities of silver.

In the 16th century, the denars issued by Matthias Corvinus (1458-1490), which were highly appreciated on the local market because of their precious metal, were counterfeited too in Moldavia.

In Iași, in the former royal palace, 15 kg of Polish, Swedish and Prussian shillings minted in Suceava were found in a bag hidden in the stove chimney. Inside the city of Suceava, the material necessary for the issue of coins was also discovered, consisting of long strips of brass with printed but uncut shillings. Among them was a shilling bearing the name of Queen Christina of Sweden (1632-1654) and another corresponding to an issue of Friedrich Wilhelm, Prince of Brandenburg.

Perhaps the best-known case of counterfeit money in Moldavia is the counterfeit șalăi made under the reign of Eustatie Dabija (1661-1665), imitations of Polish and Swedish shillings in circulation in the neighbouring countries. The Moldavian coins issued by this Prince are a rarity. On the other hand, he put into circulation many silver-coated copper forgeries (Swedish, Polish, and German coins), from which he made substantial profit.

Monetary issues with a wide range of circulation were therefore imitated clandestinely in Moldavia: Ottoman aspri, Polish, Swedish, Prussian shillings and Hungarian denars, which, due to the high denomination of the precious metal, were regarded with confidence by the population. As people did not have the means to check the originality of the coins, counterfeiters could produce large numbers of pieces without the risk of being denounced.

As far as the problem of counterfeiting monetary issues in the Middle Ages is concerned, it can be said that we are dealing with a true phenomenon, and this can now be more visible in Moldavia. Even the princes were involved in this practice, allowing such activities to take place in the state mint, and in some cases, they were the ones giving the orders. This was the result of the need to get rich quickly (of the lords and of those who were granting concessions to the mints), of the fact that local official coins either did not exist or had depreciated greatly; in any case, on the growing market local issues were not enough, and that is why foreign ones, with greater circulation power, entered massively.

Punishments for those caught counterfeiting coins were very harsh. In France, those who were discovered doing this were punished by cutting off their right hand, and later by cutting off the heads, burning them alive, hanging them or causing them death by boiling water or hot oil. Similar punishments were also carried out in Wallachia, especially the cutting off of the right hand and pouring molten metal in their mouths.

Hoard of Ottoman Forgeries Discovered at Curtea Veche

The archaeological excavations that took place in 1959 at Curtea Veche revealed the walls of two 18th century cellars and traces of 18th-19th century buildings. Under the floor of one of the cellars, 29 coins were discovered, which were probably hidden in a bag, the traces of which have not survived. The coin hoard consists of 29 forgeries after the issues of 60 parale (altmislik) from the 9th year of the reign of Sultan Mustafa III (1757-1774). The coins are of base metal and were minted with the same pair of stamps, originally with a silver coating which was not preserved. In contrast to the stamps used in the official workshops, the rows of the 29 forgeries have an upward trend to the right.

The presence of a hoard made up of a compact group of relatively well executed forgeries after official Ottoman issues, which circulated frequently in Wallachia, raises questions about their source. They probably belonged to a person who wanted to place them on the market. The 29 coins were worth 1740 parale, a modest sum considering the prices of various products at the time.

It is not known where the forgeries were minted, but the conditions under which they were made can be established. According to the figure on the reverse, they could not have been minted before the 9th year of the reign of Sultan Mustafa III, i.e. June 20, 1765 – June 8, 1766. Shortly after this date, the Russo-Turkish War of 1768-1774 broke out, resulting in major troop movements on the territory of the Principalities and, above all, the Russian occupation, which increased the chaos on the money market. In the mid-18th century, the main currency used for transactions was an Ottoman one. As a result, the monetary deposits found in and around Bucharest were made up exclusively or almost exclusively of Turkish issues.

The Hoard of Ottoman Forgeries Discovered in Bucharest (20 Calea Plevnei)

On September 30, 1959, during the archaeological research carried out in Bucharest, on 20 Calea Plevnei, a hoard of 32 Ottoman coins was discovered, originally kept in a bag, the remains of which were never found. All the coins are well-made bronze counterfeits of silver Ottoman coins. The structure of the hoard discovered on the Calea Plevnei is as follows: 22 forgeries after the zolota of Sultan Ahmed III (1703-1730), six forgeries after the kuruș issued in the name of Mahmud I (1730-1754) and four forgeries after the 20 parale pieces (yirmilik) put into circulation by the same sultan. Note that coins from number 24 to number 28, forgeries after the kuruș of Mahmud I, were struck with the same pair of stamps. A similar situation can be observed in the case of the four 20 parale coins (yirmilik), which have common obverse and reverse stamps. Unfortunately, the forgeries after the coins of Ahmed III are too poorly preserved to be able to make any precise statements about the number of dies used in this case. It can be seen, however, that the legends have been carefully produced without mistakes, which raises questions as to the place of forgery. The accuracy of the stamp making proves the implication of a connoisseur and it is not impossible that this was a person who worked in the mint in the capital of the Empire, or perhaps older stamps were used.

In the case of our deposit, the association of counterfeits after coins issued by Mahmud I with forgeries after the denominations minted during the reign of Ahmed III reveals the complexity and extent of the phenomenon of coin forgery. The production of counterfeits after the denominations issued by Ahmed III could be placed in the period 1730-1754, during the reign of Sultan Mahmud I. We note the modest value of the hoard, the 32 coins representing 980 parale, i.e. the equivalent of 24.5 lei. The hiding of the treasure from Calea Plevnei could be linked to the Russo-Turkish War of 1735-1739.

The archaeological research in Bucharest has uncovered other forgeries after the 18th century Ottoman coinage. In 1959, a deposit of 29 forgeries after 60 parale coins (altmișlik) from the reign of Sultan Mustafa III (1757-1774) was discovered at Curtea Veche. In 1974, a forgery after a 20 parale coin (yirmilik) from the time of Sultan Ahmed III was found in the necropolis of New Saint George Church. The coin, made of silver-plated base metal, is relatively well made, as compared to the original. Recently, the publication of the numismatic material discovered in and around Bucharest in recent decades has shown that forgeries after Ottoman denominations occupy a well-defined place in monetary circulation. Thus, out of the total number of Ottoman coins found during archaeological research in Bucharest, issued in the 18th century and at the beginning of the following century, about 3% are forgeries.

It should be recalled that in the middle of the 18th century the main currency in which transactions were carried out in Wallachia and Moldavia was the Ottoman one. Considering this fact, the discovery of forgeries after Ottoman issues, as in the case of the hoard discovered on Calea Plevnei, should not be surprising. Made in the Ottoman Empire or perhaps even on the territory of the Principalities, forgeries after Ottoman coins were a constant presence north of the Danube, in the 18th century.

Coins Forgery between 1867 and 1947

As we have shown so far, the counterfeiting of coins has been, in all historical periods, a danger to the financial situation of various administrative entities. Starting from the 19th century, as modern technology developed, the opportunities for counterfeiters to perfect their working methods increased. The rudimentary forgeries of earlier historical periods were replaced by forgeries of almost flawless execution.

Authorities in all countries have been constantly concerned with detecting counterfeiters. Modern monetary technology is trying to prevent counterfeiting by using technical means that are as difficult as possible for counterfeiters to access and by producing coins from metals with characteristic properties that are easy for the public to determine. From this point of view, the most important property of metal is magnetism, and nickel is at the forefront, having been introduced on an increasing scale, especially after the First World War. Counterfeiters too have used nickel or nickel-plated iron, but with great difficulty, because, having very high melting points, they cannot be cast by simple means, and the hardness of the metal does not permit striking with ordinary presses. Finally, nickel-iron coins differ in appearance from nickel ones.

Another important characteristic of the metal is the sound, which is particularly characteristic of silver coins. In the following, we will illustrate some old counterfeit coins that appeared in circulation in our country from 1867 to 1947, many of these examples being part of our exhibition. They are forgeries that were spread by speculating on the good faith or ignorance of people, especially the uneducated. The activity of counterfeiters peaked in our country between 1932 and 1938, when the circulation of official currency was seriously endangered. At one stage, the population even lost confidence in the usual coins.

The categories of forgeries that appeared during this period are:

– lead, lead-silver, lead-antimony, lead-antimony-silver forgeries – these were the work of beginners, who sometimes applied a silver coat on them;

– silver-copper forgeries – due to the difference between the numeric value and the intrinsic value of the metal in silver coins, criminals even preferred to counterfeit coins using silver of an even higher quality than that used for the official coins. They were executed by casting or minting. The cast ones are quickly recognisable, with their porous surface and rough edge serrations. The pressed ones were the most dangerous. They used striking moulds made with great ingenuity, by means similar to those used in coin workshops. Thus, the fake 100 lei coins (1932) seem to be very well imitated. The forgeries were only made of silver and copper and were reddish because they did not contain nickel and zinc – that is why the forgers silver-plated them on the surface. A reaction with dimethylglyoxine revealed the absence of nickel. The 250 lei coins (issued in 1935) were sometimes very well counterfeited, with the forgers succeeding in creating sinusoidal lines on the edge of the coins;

– nickel and copper-nickel forgeries – 50 and 100 lei nickel coins were counterfeited on a small scale (because the raw material was missing) by nickel and copper-nickel pressing;

– nickel-iron forgeries – in the absence of nickel, forgeries were made by nickel-iron pressing, coins which are attracted by a magnet just like pure nickel pieces, but are recognisable by their shine and rust over time;

– brass forgeries – copper-zinc-nickel (tombac) coins of 10 and 20 lei were forged by pressing brass, the material being readily available. They spread in large numbers. There were also some forgeries made by casting, but on a small scale.

In Romania, in the context of the conditions created after the proclamation of the Republic, the harmful activity of coin forgers was significantly reduced.

Banknote Forgery

In order to limit and stop the means of counterfeiting bank papers and banknotes, the issuing institutions around the world have taken action accordingly. The fight against this type of crime had to be waged jointly, by various means, at an international level.

In 1923, after the International Police Congress that took place in Vienna, the International Criminal Police Commission was set up in the same city. It decided to apply the most effective measures possible in all the member states in order to achieve this aim (expert staff, laboratories, records, albums with specimens, forgeries, photographs, fingerprints). 1924 saw the publication of the work Signs for the Recognition of Genuine or Counterfeit Banknotes and Other Valuable Papers – a means of fighting against the forgery of currency and valuable papers.

Since then, international organisation and cooperation to combat this type of crime has grown considerably. After a hiatus caused by the Second World War, the organisation resumed its work in 1946, when a meeting in Brussels between representatives of 19 countries decided to reorganise the International Criminal Police Commission with a new statute.

In 1956, at its 25th session in Vienna, it was decided to transform the Commission into the International Criminal Police Organization (INTERPOL). In 1973, the Romanian authorities joined Interpol, alongside 190 countries from all over the world to this date.

Excerpt from the Criminal Code of 1865

TITLE III – CRIMES AND OFFENCES AGAINST PUBLIC INTERESTS

CHAPTER I – On forgery or counterfeiting 

Monetary forgery 

Art. 112. Whoever counterfeits or forges metal coins that are circulating in Romania shall be punished with the maximum imprisonment, without admitting mitigating circumstances, with a ban for a limited time and a fine of 500 lei or more.

If the value of the counterfeit or forged coins exceeds 2000 lei, the maximum prison sentence may be doubled.

Art. 113. Whoever participates in the counterfeiting of such a coin, or brings it into the country, or puts it into circulation shall be punished as a forger of counterfeit coins.

Art. 114. Whoever believes a counterfeit coin which has fallen into his hand to be good and true, and puts it into circulation shall not be punished; if after knowing it to be counterfeit he does not cease to use it, he will have to pay as fine double the amount which he has put into circulation.

Art. 115. Whoever proves to have scratched, cut or thinned the coin, by whatever means, shall be punished with a fine from 200 to 5000 lei and with imprisonment from 3 months to 2 years.

Art. 116. The guilty persons who, before committing or carrying out such crimes and before any prosecution has begun, have discovered to the competent authorities such crimes, as well as their perpetrators or accomplices, shall be protected from the penalties imposed on the coin dealers referred to in articles 112 and 113. The same shall apply to the guilty persons who, even after the commencement of proceedings, facilitate the arrest of the perpetrators or of their accomplices.

Excerpt from the Criminal Code of 1937

TITLE II – The enforcement of criminal law

CHAPTER II – Spatial application of criminal law

SECTION III – Offences against the interests of the Romanian State committed by Romanians or foreigners abroad 

Art. 10. Whoever commits, outside the territory of Romania, as perpetrator, instigator or accomplice, a crime against the security of the State, the crime of counterfeiting Romanian coins, public bills, Romanian banknotes or a counterfeiting of the seals of the State or of the Romanian authorities, stamps or national marks, or the crime of offence against the honour, prestige or interests of the Romanian nation or State, as well as any crime or offence against a Romanian citizen, may be prosecuted in Romania, tried and sentenced, even in absence, unless the Romanian government has requested prosecution abroad. 

TITLE IX – Crimes and offences against public interests

CHAPTER I – Counterfeiting of currency, public credit securities, marks, stamps, stamped papers, seals or signs of authentication, certification or recognition

SECTION I – Counterfeiting of currency 

Art. 385. The offence of counterfeiting currency, punishable by imprisonment for a term of 5 to 10 years, a fine of 5,000 to 20,000 lei and a correctional prohibition of 3 to 5 years, is committed by the person who:

  1. counterfeits currency;
  2. alters the original one, giving it the appearance of a higher value;
  3. alters the coin taken out of circulation, giving it the appearance of one that is in circulation;
  4. shrinks its metallic content.

Art. 386. A person who, without participating in counterfeiting, introduces into the territory of the State counterfeit currency, known to him as such, commits the offence of introducing counterfeit currency into the country and shall be punished by correctional imprisonment from 3 to 5 years, a fine from 2,000 to 10,000 lei and correctional prohibition from one to 3 years.

If the offender commits this act in collusion with the perpetrator, his accomplice or an intermediary, the punishment shall be the one in Art. 386.

Art. 387. Whoever, for the purpose of putting into circulation, receives, acquires or possesses counterfeit currency, known to him as such, commits the crime of acquiring counterfeit currency and shall be punished by correctional imprisonment from 3 to 5 years, a fine from 2,000 to 5,000 lei and correctional prohibition from one to 3 years.

If the offender receives counterfeit currency from the author or accomplice of counterfeiting, or from their intermediary, the punishment is correctional imprisonment from 4 to 7 years, a fine from 3,000 to 10,000 lei and correctional prohibition from 2 to 5 years.

Art. 388. Whoever puts counterfeit currency, known to him as such, into circulation, commits the crime of putting counterfeit currency into circulation and shall be punished with correctional imprisonment from 4 to 7 years, a fine from 3,000 to 10,000 lei and correctional prohibition from 2 to 5 years.

If the culprit commits this act in collusion with the perpetrators or accomplices of counterfeiting, or their intermediary, the punishment shall be the one in Art. 385.

If the counterfeit currency is put into circulation by the perpetrator, the penalty shall be correctional imprisonment from 7 to 10 years, a fine from 5,000 to 20,000 lei and correctional interdiction from 2 to 5 years; if the crime is committed by an accomplice the penalty shall be correctional imprisonment from 5 to 10 years, a fine from 5,000 to 20,000 lei and correctional interdiction from one to 3 years.

Art. 389. Whoever receives a counterfeit coin, believing it to be genuine, and then, knowing it to be counterfeit, puts it into circulation commits the offence of using counterfeit money and shall be punished by a fine not exceeding five times the value of the coin put back into circulation.

Art. 390. Currency shall be understood as metallic or paper money, whether national or foreign, and national or foreign bank notes, with a legal or commercial course on the territory of the State or abroad.

Dr. Dan Pîrvulescu