RO Acest regulament a fost conceput pentru ca vizita dumneavoastră să fie o experiență plăcută și sigură. Vizitarea expozițiilor Art Safari implică respectarea acestuia.

For English scroll down 

I.  Vizitarea 

 1. Este interzisă atingerea exponatelor sau a sistemelor de

Nu atingeți exponatele! Deși simpla atingere poate părea inofensivă, chiar și cel mai mic contact poate dăuna suprafeței unei picturi, decolora piatra ori chiar cauza ruginirea metalelor.

Recomandăm să folosiți „mâinile de muzeu” – împreunați-vă mâinile și țineți-le la spate – atunci când doriți să priviți operele de artă îndeaproape.

Păstrați o distanță de o jumătate de metru între dumneavoastră și fiecare exponat. Păstrarea unei distanțe sigure față de operele de artă este necesară pentru a evita atingerea sau ciocnirea accidentală.

Alergatul, împinsul și orice altă formă de comportament dezordonat nu sunt permise în Art Safari. De asemenea, vă rugăm să rămâneți împreună în cazul vizitelor în grup. Comportamentul corespunzător vizitării unui muzeu este necesar pentru a evita izbirea accidentală a exponatelor și deteriorarea lor.

Dacă luați notițe sau desenați după operele expuse, folosiți doar creioane și nu le îndreptați către operele de artă. Aveți grijă să nu folosiți creionul pentru a indica exponatele, pe care le-ați pune astfel în pericol.

Vă rugăm să nu vă rezemați de pereți sau de sistemele de expunere (pentru a scrie ori pentru sprijin fizic); astfel, veți contribui la menținerea siguranței lucrărilor.

 1. Fumatul este interzis în incinta Art
 2. Este interzisă consumarea de alimente sau băuturi în spațiile expoziționale.
 1. Este interzis accesul cu sau consumul de substanțe ilegale în incinta Art Safari, nerespectarea acestei reguli atrăgând de la sine escortarea în afara incintei Art Safari

și denunțul către autoritățile responsabile.

 1. Voluntarii, ghizii, personalul de supraveghere și de pază au rolul de a vă ghida și de a vă asigura siguranța, astfel că indicațiile și îndrumările acestora trebuie
 2. Copiii sub 12 ani pot vizita muzeul doar însoțiți și supravegheați de adulți, spre a nu încălca prezentul
 3. Este interzis să atingeți, să vă așezați sau să vă puneți obiectele personale pe modulele expoziționale.
 4. Art Safari poate deveni Vă rugăm să aveți răbdare și să manifestați respect față de ceilalți vizitatori.

În spațiile expoziționale vom întâlni personalul Art Safari, care are un rol important: să protejeze arta. De aceea, ei se asigură ca regulile de vizitare să fie respectate. 

II Înregistrarea audio, filmarea și fotografiatul 

 1. Fotografiatul este permis doar cu telefonul mobil (fără blitz).
 1. Pentru orice alt tip de aparat de fotografiat sau înregistrări audio/video care necesită iluminat special ori alte echipamente pentru filmare, fotografiere sau înregistrare audio, profesioniste sau nu, trebuie solicitat acordul conducerii Art Safari, cu minim 36 de ore înaintea sesiunii de înregistrare, în scris, la info@artsafari.ro. De asemenea, este necesară și achitarea contravalorii taxei foto, în valoare de 500
 2. Utilizarea filmelor și a fotografiilor realizate în muzeu în scop profesional sau comercial, indiferent de natura lor sau de conținut, este posibilă numai în baza unui
 3. În cazul unor expoziții sau exponate nu va fi permisă fotografierea/filmarea/înregistrarea, în conformitate cu indicațiile și cerințele artiștilor/curatorilor/organizatorilor. Aceste excepții vor fi semnalate pe Facebook Art Safari, la Recepție, precum și în proximitatea spațiului expozițional în cauză și vor fi aduse la cunoștință de către personalul de supraveghere și ghizilor.
 1. Art Safari va fi fotografiat și filmat de către membrii echipei. Vizitarea și participarea la diverse evenimente Art Safari implică permisiunea ca imaginea dumneavoastră să fie utilizată în scopuri necomerciale (inclusiv rapoartele media).

III.  Acces și program 

 1. Accesul în Art Safari se face pe bază de bilet (conform prețurilor afișate pe site și la Recepție). Grupurile de vizitatori pot beneficia de ghidaj contra cost, cu programare la info@artsafari.ro, conform tarifelor afișate.
 2. Art Safari este deschis pentru vizitare de joi până duminică, între orele 12:00 – 21:00, cu excepția tururilor de noapte de vineri și sâmbătă (22:00-01:00). În perioadele în care expozițiile sunt în amenajare, Art Safari e nevoit să închidă programul de vizitare; aceste modificări vor fi comunicate pe website-ul Art
 3. Accesul animalelor în Art Safari este permis doar câinilor ghizi, special antrenați pentru ajutorarea persoanelor cu dizabilități.
 4. Accesul în Art Safari este permis doar cu bagaje având o dimensiune mai mică de 10x30x40 cm (geantă de mână, geantă de laptop). Acestea trebuie purtate în fața corpului sau în mână, și nu pe spate. Bagajele cu o dimensiune mai mare pot fi lăsate în dulapurile special amenajate. Bagajele tip rucsac, valiză, cutie și altele de mari dimensiuni nu sunt acceptate pentru păstrare și nu se pot aduce în clădire.

Deplasarea dumneavoastră prin spațiile expoziționale cu rucsac, bagaj sau pungi voluminoase poate provoca lovirea involuntară a operelor de artă și zgârierea pereților expoziționali. 

 1. Nu ne asumăm răspunderea pentru bunurile personale lăsate nesupravegheate.

IV.  Siguranța 

 1. În incinta expoziției există indicatoare care semnalează ieșirile, precum și planuri de
 2. Semnalul de alarmă înseamnă că trebuie să evacuați Art Safari și să căutați imediat cea mai apropiată ieșire. Dacă aveți nevoie de ajutor pentru evacuare, îl puteți solicita de la oricare dintre membrii personalului nostru.
 1. Nu este permis accesul în zonele non-publice sau închise fără a avea o autorizație în acest sens. În cazul nerespectării acestei reguli vi se va cere să explicați prezența dumneavoastră în spațiul respectiv și să vă identificați. De asemenea, veți fi conduși în afara incintei Art Safari.
 2. Personalul nostru este identificabil prin uniforme sau prin legitimații. Personalul este autorizat să vă solicite să respectați prevederile prezentului regulament. Dacă este necesar, personalul are autoritatea de a vă conduce în afara incintei Art Safari.
 3. În cazul în care cauzați neplăceri personalului ori altor vizitatori, sau dacă puneți în pericol expozițiile Art Safari, vi se va refuza accesul în Art Safari sau vi se va cere să părăsiți incinta și vor fi anunțate autoritățile competente. Vă informăm că distrugerea sau degradarea bunurilor culturale constituie o infracțiune, fiind pedepsită conform legislației în vigoare.
 4. Nu vom tolera atitudini violente sau insultătoare la adresa niciunuia dintre membrii personalului sau a vizitatorilor noștri.
 5. Căile de acces trebuie menținute libere, așa că vă rugăm să nu le blocați în niciun fel.
 1. Nu ignorați semnele sau barierele de siguranță, alarma de incendiu sau orice indicații pentru evacuarea Art Safari.

Pentru orice detalii suplimentare, lămuriri, sugestii sau reclamații, ne puteți contacta la adresa info@artsafari.ro. 

 

ENG The present regulation has been designed to make your visit a pleasant and safe experience. Visiting the Art Safari exhibitions implies compliance with it.  

I.  Visiting 

 1. It is forbidden to touch the exhibits or the display

Do not touch the exhibits! Although touching may seem harmless, even the slightest contact can damage the surface of a painting, discolor the stone, or even cause metal to rust.

We recommend using your “museum hands” – put your hands together and hold them behind your back – whenever you want to take a closer look at the artworks.

Keep a distance of half a meter between you and each exhibit. Keeping a safe distance from the artworks is necessary in order to avoid accidental touching or collision.

Running, pushing, or any other form of disorderly behavior is not allowed at Art Safari. Also, for group visits please stay together. Appropriate behavior when visiting a museum is necessary in order to avoid accidentally touching the exhibits and damaging them.

When taking notes or drawing the exhibited artworks use only pencils and do not direct them towards the exhibits. Be careful not to use the pencil to point to the exhibits, thus endangering them.

Please do not lean against the walls or display systems (in order to write or for physical support); thus, you will contribute to maintaining the safety of the artworks.

 1. Smoking is prohibited on the Art Safari
 2. Eating or drinking is forbidden in the exhibition
 3. Access to or consumption of illegal substances within the Art Safari premises is Failure to comply with this rule will result in escorting the visitor outside the Art Safari premises and reporting him/her to the authorities.
 4. Volunteers, guides, supervisors, and security personnel are there to guide you and ensure your safety, so their directions and instructions must be
 5. Children under 12 years old can visit the museum only accompanied and supervised by adults, so as not to violate the present regulation.
 6. It is forbidden to touch, sit on, or place your personal items on the exhibition
 7. Art Safari may become crowded. Please be patient and show respect for the other

In the exhibition spaces, you will see the Art Safari staff, who have an important role: to protect art. That is why they are making sure the visiting rules are followed.  

III.       Audio recording, filming, and taking photos 

 1. Taking photos is allowed only with the mobile phone (without using the flash).
 1. For any other type of camera or audio/video recordings that require special lighting or other equipment for filming, photography, or audio recording, professional or not, the consent of the Art Safari management must be requested at least 36 hours before the recording session, in writing, at info@artsafari.ro. The payment of the photo fee, in the amount of 500 lei, is also required.
 2. The use of films and photographs taken inside the museum for professional or commercial purposes, regardless of their nature or content, is possible only by signing a
 3. For some exhibitions or exhibits, photography/filming/recording will not be allowed, in accordance with the indications and requirements of the artists/curators/organizers. These exceptions will be signaled on the Art Safari Facebook page, at the Reception, as well as in the surrounding areas of the exhibition spaces in question, and it will be brought to the attention of the visitors by the supervisory staff and guides.
 4. Art Safari will be photographed and filmed by the team Visiting and participating in various Art Safari events implies permission for your image to be used for non-commercial purposes (including media reports).

III.  Access and program 

 1. Access to Art Safari is granted based on a ticket (according to the prices displayed on the website and at the Reception). Groups of visitors can benefit from guided tours for a fee, by appointment at info@artsafari.ro, according to the displayed
 2. Art Safari is open for visiting from Thursday to Sunday, 12 pm to 9 pm, with the exception of the Night tours on Friday and Saturday (from 10 pm to 1 am). During the times when the exhibitions are being set up, Art Safari needs to stop the visiting hours; these changes will be communicated on the Art Safari
 1. The access of animals at Art Safari is allowed only to guide dogs, especially those trained to help people with disabilities.
 2. Access to Art Safari is only allowed with luggage smaller than 10 x 30 x 40 cm (handbag, laptop bag). They should be worn in front of the body or in hand, and not on the back. Larger luggage can be left in specially designed lockers. Backpacks, suitcases, boxes, and other large luggage are not accepted for storage and cannot be brought into the building.

Moving through the exhibition spaces with backpacks, luggage or large bags may cause you to inadvertently hit the artworks and scratch the exhibition walls. 

 1. We are not responsible for the personal belongings left unattended.

IV.  Safety measures 

 1. Within the exhibition premises, there are exit signs and evacuation plans.
 1. The alarm signal means you must evacuate Art Safari and immediately seek the nearest If you need help with the evacuation, you can ask any of our staff members.
 2. Access to restricted or closed areas without authorization is not allowed. In case of non-compliance with this rule you will be asked to explain your presence in that area and to identify You will also be escorted outside the Art Safari premises.
 3. Our staff can be identified by their uniforms or identification cards. The staff is authorized to ask you to comply with the present If necessary, the staff has the authority to escort you outside the Art Safari premises.
 4. In case you cause any inconvenience to the staff or other visitors, or if you endanger the Art Safari exhibitions, you will be refused access to Art Safari or you will be asked to leave the premises, and the authorities will be notified. We inform you that the destruction or degradation of cultural assets constitutes a crime, being punished according to the legislation in force.
 5. We will not tolerate any violent or abusive behavior towards any of our staff members or visitors.
 1. Access routes must be kept clear, so please do not block them in any
 2. Do not ignore the safety signs or barriers, the fire alarm, or any indications that help you evacuate Art Safari.

For any additional details, clarifications, suggestions, or complaints, please contact us at info@artsafari.ro.

Art Safari